Kezdőlap

Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság

Bizottság tagjai:

Elnök Képviselő tagok Nem képviselő tagok
Odler Zsolt Botka Csaba Kádárné Jeney Judit
Koncz István János Szilágyi Zita
Buzás János  

A bizottságok általános feladat- és hatásköre:
1. Előkészítik vagy véleményezik az egyes, Képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket.
2. Szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
3. Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.
4. Feladatkörükben ellenőrízhetik a Polgármesteri Hivatal munkáját a testületi döntések előkészítésében, valamint annak végrehajtásában.
5. Döntenek a hatáskörükbe utalt ügyekben.
6. Közreműködnek a feladatkörükbe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében.
7. Feladatuk, hogy folyamatosan segítsék a Képviselő-testület tevékenységét, illetve munkájának eredményességét.
8. Feladatkörüket érintő kérdésekben kezdeményezik önkormányzati határozat meghozatalát vagy önkormányzati rendelet megalkotását
9. Részt vesznek a korábbi testületi döntések felülvizsgálatában, indítványozhatják azok módosítását, hatályon kívül helyezését.
10. Javaslatot tehetnek az Önkormányzat munkatervére.
11. Más bizottsággal együttműködhetnek, együttes ülést tarthatnak.

A Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság feladatai:
1. Közreműködik:
a) a város köznevelési intézményei helyi feltételeinek szervezésében,
b) az ifjúsági- és sportügyek képviseletében és támogatásában,
c) a közművelődés helyi feltételeinek tervezésében, hosszú távú koncepciójának kialakításában, a közművelődés és kulturális igények feltárásában,
d) a város testvérvárosi és egyéb külkapcsolatainak alakításában,
e) a Képviselő-testület számára készülő köznevelésre, közművelődésre, helyi televízióra, sajtóra, sportra, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó előterjesztések, határozati javaslatok elkészítésében,
f) a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységben.
2. Feladatkörében rendszeresen együttműködik:
a) a városban működő nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekkel,
b) a sportegyesületekkel,
c) az egészségügyben és a szociális ellátásban résztvevőkkel,
d) hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel,
e) az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásainak és a jogszabályok előírásainak képviseletében.
f) részt vesz az civil szervezetek önkormányzati támogatási ügyeinek lebonyolításában, az önkormányzati kommunikációs stratégia kialakításában.
3. Kiemelt feladata a városfejlesztés és a városrendezés, a közlekedés és hírközlés kérdései, a kommunális szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos feladatok, az energiaszolgáltatás kérdései, a természeti és épített környezet védelme, városunk műemlékeinek védelme. Feladatkörében közreműködik a városfejlesztéssel, városrendezéssel kapcsolatos feladattervek összeállításában, beruházási, felújítási feladat előkészítésében és végrehajtásában.
4. Véleményezi a területfejlesztési és területrendezési koncepciókat, programokat, terveket. Figyelemmel kíséri a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi értékek megóvását, megőrzését, javaslatot tesz azok fenntartására, valamint helyreállítására. Figyelemmel kíséri, véleményezi, és javaslataival elősegíti a városüzemeltetéshez kapcsolódó növényvédelmi, parkosítási és állategészségügyi önkormányzati feladatok ellátását.
5. Javaslatot tesz a város tulajdonában, használatában lévő külterületi mezőgazdasági földek hasznosítási módjára.

Azon előterjesztések köre, amelyek a bizottság véleményezésével nyújthatók be:
1. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének és zárszámadásának elfogadása.
2. A közművelődési, köznevelési intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatánakmegváltoztatása.
3. A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
4. Az Önkormányzat gazdasági programja.
5. Megállapodás külföldi önkormányzattal való kulturális, köznevelési és sport együttműködésről.
6. A köznevelési tevékenységgel, valamint a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
7. Az Önkormányzat által kiírt közművelődési, köznevelési intézményvezetői állások pályázati feltételeinek meghatározása, a benyújtott pályázatok véleményezése, valamint az intézményvezetőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói döntések.
8. Más intézményfenntartóval kötött köznevelési megállapodások.
9. A kulturális, sport, illetve köznevelési feladatkörű alapítványok éves beszámoltatása és a velük kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése.
10. Önkormányzati kitüntetések, elismerő címek adományozása.
11. Jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.
12. A képviselő-testület általi hitelfelvétel.
13. A megüresedett bérlakások bérbeadásáról szóló döntések.
14. Az önkormányzati tulajdon hasznosításával kapcsolatos előterjesztések.
15. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásszabályainak meghatározása.
16. A megüresedett önkormányzati bérlakások értékesítése.
17. Vagyonkoncepció.
18. A közigazgatási határ kiigazítása, valamint jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.
19. A rendezési program megállapítására, a rendezési tervek jóváhagyására, illetőleg a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztések.
20. Az építésügyi igazgatás körébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére vonatkozó rendelettervezet.
21. A környezet- és természetvédelmi tárgyú helyi szabályok megállapítása, egyedi döntések meghozatala.
22. Turisztikai tárgyú előterjesztések.