2016.10.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Javaslat Aszód Város Közműves Ivóvízellátó Rendszer, valamint Aszód Város Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2017-2031 évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítésével kapcsolatos megrendelés tudomásulvétel
2. Előterjesztés a Váci Szakképzési Centrummal gyermekétkeztetési közfeladat ellátására megállapodás megkötésére és a 8/2014. (V.30. )  önkormányzati rendelete módosítására
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés az Aszód belterület 1357/46/A/16 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
6. Előterjesztés az Aszód belterület 1357/48/A/26 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
7. Előterjesztés az Aszód, Szabadság tér 2. I/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat eredménye tárgyban
8. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
9. Előterjesztés a VEKOP-5.3.2-15 kódszámú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében c. pályázat benyújtásáról.
10. Előterjesztés vízrendezési terv készítésére vonatkozó ajánlati felhívásról
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok