2012.03.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvényből adódó önkormányzati és üzemeltetői feladatok meghatározása, az átalakulási döntés előkészítése
2. Beszámoló a MedCenter Kft. 2011. évben végzett munkájáról
3. Beszámoló az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett munkájáról
4. Előterjesztés a KMOP 4.6-1-11. azonosítószámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázathoz (Aszód Szent Imre u. 1.szám alatti Napsugár Óvoda) pályázati önerő biztosítása
5. Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2011. évben végzett munkájáról
6. Beszámoló a Védőnői szakfeladat-ellátásról
7. Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelöléséről, valamint a tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata, szükség esetén módosítása
8. Előterjesztés a Bölcsődei térítési díjakról szóló …/2012.(…...) önkormányzati rendelet elfogadásáról
9. Előterjesztés A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2009.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat (GAMESZ) gépjármű vásárlás ügye
11. Előterjesztés a Richly Emil téren lévő játszótér közvilágítás hálózat létesítéséről
12. Előterjesztés Malom köz-Miskolczi köz-Béke út forgalom szabályozása
13. Előterjesztés 4 hirdetőtábla, 2 régi hirdetőtábla rendbetétele, új városi térkép elkészítésének ügye
14. Előterjesztés Együttműködési Megállapodás módosítása Aszód FC
15. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokra benyújtandó pályázatról (az anyag testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
16. Előterjesztés piac épület vásárlás és piac területének kivitelezésére pályázat kiírása
17. Előterjesztés „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben című KMOP- 4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt” eszközbeszerzésére (kerti esz6közök) érkezett ajánlatok bontása (Közbeszerzési- Városfejlesztési- Környezetvédelmi Bizottság javaslata a Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztés a polgármesteri hivatal feladat ellátásához kapcsolódó informatikai fejlesztésére
Aszód Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
18. Előterjesztés „Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról” szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
19. Előterjesztés Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének valamint a Polgármester munkabérének és költségtérítésének megállapítása
20. Előterjesztés köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló …../2012. (…..) önkormányzati rendelet elfogadásáról
21. Előterjesztés Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 24/2010.(XII.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Régész utca-Kiserdő szélénél, valamint Iparos és Céhmester utca sarkánál telepített szelektív hulladékgyűjtő szigetek ideiglenes funkcióbeszüntetése.
22. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok