Kezdőlap

Ügyrendi Bizottság

Bizottság tagjai:

Elnök Képviselő tagok Nem képviselő tagok
Botka Csaba Kovács Tamás Dr. Szentenszki István
Molnár Sándor Dr. Szigetvári József

A bizottságok általános feladat- és hatásköre:
1. Előkészítik vagy véleményezik az egyes, Képviselő-testület által meghatározott
előterjesztéseket.
2. Szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
3. Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.
4. Feladatkörükben ellenőrízhetik a Polgármesteri Hivatal munkáját a testületi döntések előkészítésében, valamint annak végrehajtásában.
5. Döntenek a hatáskörükbe utalt ügyekben.
6. Közreműködnek a feladatkörükbe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében.
7. Feladatuk, hogy folyamatosan segítsék a Képviselő-testület tevékenységét, illetve munkájának eredményességét.
8. Feladatkörüket érintő kérdésekben kezdeményezik önkormányzati határozat meghozatalát vagy önkormányzati rendelet megalkotását
9. Részt vesznek a korábbi testületi döntések felülvizsgálatában, indítványozhatják azok módosítását, hatályon kívül helyezését.
10. Javaslatot tehetnek az Önkormányzat munkatervére.
11. Más bizottsággal együttműködhetnek, együttes ülést tarthatnak.

Az Ügyrendi Bizottság feladatai
1. Feladatkörébe tartozik a rendelettervezetek véleményezése.
2. Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit.
3. Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.
4. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait.
5. A képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálása.

Azon előterjesztések köre, amelyek a bizottság véleményezésével nyújthatók be:
1. Az Önkormányzat gazdasági programja.
2. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének és zárszámadási rendeletének elfogadása, módosítása
3. Önkormányzati kitüntetések, elismerő címek adományozása.
4. A Képviselő-testület által kezdeményezett helyi népszavazás kiírása.
5. Az alakuló ülést kivéve a Képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási ügyek.
6. Rendelettervezetek, módosítások, kiegészítések.
7. Testvérvárosi szerződés megkötése.
8. Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szerződések létrehozása.
9. Önkormányzati érdekszövetséghez való csatlakozás, kilépés.
10. Intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
11. A megüresedett bérlakások bérbeadásáról szóló döntések.
12. Az önkormányzati tulajdon hasznosításával kapcsolatos előterjesztések.
13. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásszabályainak meghatározása.
14. A megüresedett önkormányzati bérlakások értékesítése.
15. Vagyonkoncepció.
16. A képviselő-testület általi hitelfelvétel.