Kezdőlap

Településképi eljárások

A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és –rendezés területén. 2017. január 1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a településképi védelmi rendelet (TKR).

Aszód Város Képviselő-testülete 2017. decemberében elfogadta a város településképi arculati kézikönyvét, 2018. februárjában pedig megalkotta a településkép védelmi önkormányzati rendeletét, mely 2018. február 24-én hatályba is lépett.

A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg, tulajdonképpen a TKR szakmai munkaanyaga. A TAK-ban definiálásra került a város építészeti karakterét meghatározó településképi jellemzők, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek, azok arculati jellemzői és értékei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek. A kézikönyv tartalmazza a helyi épített örökség védendő elemeit, objektumait sok színes képpel bemutatva ezeket.

A TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket, szabályozza a településképi bejelentési- és véleményezési eljárást. A rendelet mellékletében került felsorolásra a helyi értékek jegyzéke, a helyi területi védelmemmel érintett utcák lehatárolása, valamint a településképi szempontból meghatározó területek térképi meghatározása is.

A TKR és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll egymással, mindkét rendelet egyaránt alkalmazandó. Közérthetően megfogalmazva, a TKR a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a HÉSZ a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.

Felhívjuk a tervezők és az építtetők figyelmét, hogy 2018. február 24-t követően valamennyi építési tevékenység során kötelező betartani a TKR rendeletben foglaltakat, így az építési engedély köteles, vagy a nem építési engedély köteles, valamint az egyszerű bejelentési eljárást követően végezhető építési tevékenységek esetén is.

A TKR újra szabályozza a város területén a településképi bejelentési és véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek körét is, valamint új elemként kötelező szakmai konzultációt ír elő az egyszerű bejelentési eljárást megelőzően is. .

A szakmai konzultációnak nincs díja vagy illetéke.

A településképi véleményezési és bejelentési eljárás, valamint a településkép védelmi konzultáció és tájékoztató formanyomtatványon kezdeményezhető.

A településképi vélemény kialakítása és kiadmányozása – az épitési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén – a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával.

A településképi véleményezési eljárás 2021. január 1-től illetékmentes.

A településképi bejelentés tudomásul vétele és annak kiadmányozása – a nem építési engedély alapján végezhető, és nem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a hatálya alá tartozó (egyszerű bejelentés alapján végezhető) építési tevékenységek, reklám- vagy reklámhordozó elhelyezése, építmény rendeltetésének változása esetén – a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával.

A településképi bejelentés eljárás 2021. január 1-től illetékmentes.

A településképi kötelezés a fenti eljárások valamelyikének elmulasztása, vagy az eljárásban egyeztetett, igazolt településképi megfelelésnek ellentmondóan végrehajtott építési tevékenység, vagy rendeltetés váltás, illetve azzal összefüggő hiányosság feltárását követően a településképi követelményeknek való megfelelésre irányuló eljárás. A településképi kötelezést a Polgármesteri Hivatal jelzése vagy ott leadott állampolgári bejelentés alapján a Polgármester bocsátja ki – a mulasztás, illetve településképi nem megfelelés súlyával összhangban – a főépítész szakmai álláspontja és az Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének figyelembevételével. A jogerőre emelkedett településképi kötelezés előírásainak be nem tartása következtében a Képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot is kiszabhat a mulasztás elkövetőjére. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul.

Az új rendelet alkalmazásával kapcsolatosan és időpont egyeztetésért kérjük forduljanak a városi főépítészhez a foepitesz@aszod.hu e-mail címen.

Kapcsolódó jogszabályok:

3/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
16/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának szabályairól
314/2012 (IX.8) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Letölthető nyomtatványok:

KÉRELEM településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációhoz

KÉRELEM településképi véleményezési eljárásához

BEJELENTÉS településképi bejelentési eljárásához

Általános kérelem településképi eljáráshoz

Iratmásolat kérelem településképi eljáráshoz