Kezdőlap

Telepengedélyezési eljárás

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézésről ide kattintva tájékozódhat.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: https://epapir.gov.hu/sugo

epapir_felhasznalo_kezikonyv

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Részletes tájékoztatás a hivatali portál működéséről:

https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol/

Önkormányzati hivatali portálon benyújtható kérelmek:

 • Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelmek – ASP-IPAR-009 (kitöltési útmutató)
 • Ipari tevékenység folytatásának bejelentése – ASP-IPAR-010 (kitöltési útmutató)
 • Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése – ASP-IPAR-011 (kitöltési útmutató)
 • Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem – ASP-IPAR-012

Eljárás alapjául szolgáló jogszabályok:

 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet),
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.),
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM. rendelet,

A Rendelet 1. és 2. mellékletében megjelölt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység bejelentés, illetve engedély alapján végezhető. Ez a tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben a Rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

Bejelentés köteles tevékenység:

A Rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenység a telep fekvése szerint illetékes jegyző részére történő bejelentés alapján folytatható. A bejelentéshez szükséges mellékletek:

 • Igazolás vagy Értesítés az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételéről,
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonat, (végzés) és aláírási címpéldány,
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentum (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása),
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazás.

A bejelentést követően a tevékenység azonnal végezhető (amennyiben szükséges, az üzemeltető az átvételi elismervénnyel, a postai feladóvevénnyel vagy az elektronikus feladási igazolással tudja igazolni a bejelentés megtörténtét).

A jegyző a bejelentést követően megvizsgálja, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 • A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
 • Ha az adott telepen az adott tevékenység végezhető a tevékenységet nyilvántartásba veszi és az önkormányzat hivatalos honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételről a Szolgtv-ben meghatározott igazolást állít ki.

Az eljárási határidő 8 nap.

A bejelentés köteles eljárás illeték és díjmentes.

Engedély köteles tevékenység:

A Rendelet 2. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le a szakhatóságok bevonásával.

Ha a telep külön jogszabályban meghatározott ipari területen fekszik, vagy, ha a tevékenységre az üzemeltető 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik, telepengedély nem szükséges, ez esetben a fentiekben megjelölt bejelentés benyújtása elegendő.

Az eljárás lefolytatásához 5.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges. A díjat csekken, illetve átutalással lehet befizetni. Külön jogszabály előírhatja, hogy egyes szakhatóságok részére is igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A kérelem benyújtható elektronikus úton, személyesen vagy postán. A kérelmet a Rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal kell benyújtani és csatolni kell:

 • Igazolás vagy Értesítés az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről,
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonat, (végzés) és aláírási címpéldány,
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentum (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása),
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazás,
 • 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
 • ha a kérelmező rendelkezik 6 hónapon belül kiállított előzetes szakhatósági véleménnyel az a kérelemhez csatolható.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

Az eljárás során az alábbi szakhatóságok közreműködése szükséges:

A telep a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Az alábbi tevékenységek végzése esetén:
1. egyéb gumitermék gyártása,
2. festék, bevonóanyag gyártása,
3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása,
4. kőolaj-feldolgozás,
5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása,
6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása,
7. műanyag építőanyag gyártása,
8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása,
9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása,
10. papírgyártás,
11. ragasztószer- gyártás,
12. tapétagyártás,
13. tisztítószer gyártása,
14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása,
15. vegyi szál gyártása.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve
A vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó határértékeknek. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság
Ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak. Minden esetben. Területi vízügyi hatóság
A vizsgálat feltételeként meghatározott építményekkel, létesítményekkel, berendezésekkel összefüggő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés. A telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert használnak. Műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdés. Minden esetben. Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala
A telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladék-gazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladék- gazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége. Minden esetben. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
A tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek. Minden esetben. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
A tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak. Minden esetben. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
A tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. A tevékenységet országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen vagy barlang védőövezetében végzik. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
A földtani közeg védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés alatta marad-e a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek. Minden esetben. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
A növényvédő-szerekkel folytatott ipari tevékenység a kezelőszemélyzet kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással
van-e.
Növényvédő-szerekkel folytatott ipari tevékenység esetén. A telep fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
A tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek. Az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő műemlék. Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
A vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak. A telepengedély kiadása iránti eljárás során minden esetben. A telep fekvése szerint illetékes területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság
Az általános és sajátos építésügyi követelményeknek való megfelelés. Az általános és honvédelmi ágazati munkavédelmi követelményeknek való megfelelés. Honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevékenység esetén. Honvédelemért felelős miniszter

Az eljárási határidő 30 nap

A tevékenység csak jogerős vagy végleges engedély birtokában kezdhető meg illetve folytatható. Az engedély alapján a jegyző a tevékenységet nyilvántartásba veszi és a honlapján közzé teszi.

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A telepengedély módosításának igazgatási szolgáltatási díja 5 000 forint.

Az ipari tevékenység változása (bővítése) esetén az előző helyett új telepengedélyt kell kérni. A jegyző a módosítást a nyilvántartásban átvezeti, telepengedély-köteles tevékenység esetében a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A tevékenység végzője a tevékenység megszűnését is köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni.

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Habóné Ajtai Ágnes

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: 06-28/500-550/18 mellék

e-mail: agnes.habone@aszod.hu

 1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez *

Bejelentés-köteles tevékenységek

 1. alsóruházat gyártása
 2. acél tárolóeszköz gyártása
 3. ágybetét gyártása
 4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
 5. bányászati, építőipari gép gyártása
 6. bőr, szőrme kikészítése
 7. bőrruházat gyártása
 8. csap, szelep gyártása
 9. csapágy, erőátviteli elem gyártása
 10. csiszolótermék gyártása
 11. csomagolás-
 12. egészségügyi kerámia gyártása
 13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
 14. egyéb bútor gyártása
 15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
 16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 17. egyéb kerámiatermék gyártása
 18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
 19. egyéb műanyagtermék gyártása
 20. egyéb nem vas fém gyártása
 21. egyéb papír-, kartontermék gyártása
 22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
 24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
 25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 26. elektronikus orvosi berendezés gyártása
 27. előre kevert beton gyártása
 28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
 29. evőeszköz gyártása
 30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
 31. építési betontermék gyártása
 32. építési gipsztermék gyártása
 33. épületasztalos-ipari termék gyártása
 34. falemezgyártás
 35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 36. fém épületelem gyártása
 37. fémmegmunkálás
 38. fémszerkezet gyártása
 39. fémtartály gyártása
 40. fűrészáru-gyártás
 41. fűtőberendezés, kemence gyártása
 42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
 43. gépjárműjavítás, -karbantartás
 44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
 45. gőzkazán gyártása
 46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
 47. hangszergyártás
 48. háztartási kerámia gyártása
 49. háztartási villamos készülék gyártása
 50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
 51. hidegen hajlított acélidom gyártása
 52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
 53. hidegen húzott acélhuzal gyártása
 54. hidegen húzott acélrúd gyártása
 55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 56. kohászati gép gyártása
 57. kötőelem, csavar gyártása
 58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
 59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
 60. huzaltermék gyártása
 61. illóolajgyártás
 62. irodabútor gyártása
 63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 64. irodai papíráru gyártása
 65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
 66. játékgyártás
 67. kerámiacsempe, -lap gyártása
 68. kerámia szigetelő gyártása
 69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
 70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 71. konyhabútorgyártás
 72. kőmegmunkálás
 73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
 74. kötéláru gyártása
 75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
 76. kötött, hurkolt kelme gyártása
 77. lábbeligyártás
 78. lakat-, zárgyártás
 79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
 81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
 82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
 83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
 84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
 85. motorkerékpár gyártása
 86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
 87. munkaruházat gyártása
 88. műanyag csomagolóeszköz gyártása
 89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
 90. műszaki kerámia gyártása
 91. műszaki textiláru gyártása
 92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
 93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 94. nem villamos háztartási készülék gyártása
 95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
 96. orvosi eszköz gyártása
 97. papíripari gép gyártása
 98. parkettagyártás
 99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
 100. síküveg továbbfeldolgozás
 101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
 102. száloptikai kábel gyártása
 103. számítógép, perifériás egység gyártása
 104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
 105. szerszámgyártás
 106. szőnyeggyártás
 107. szőrmecikk gyártása
 108. tároló fatermék gyártása
 109. testápolási cikk gyártása
 110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
 111. táskafélék, szíjazat gyártása
 112. textilszálak fonása
 113. textilszövés
 114. textil, szőrme mosása, tisztítása
 115. tűzálló termék gyártása
 116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
 117. villamos világítóeszköz gyártása
 118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása
 1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez *

Telepengedély-köteles tevékenységek

 1. acélcsőgyártás
 2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
 3. dohánytermék gyártása
 4. egyéb gumitermék gyártása
 5. égetett agyag építőanyag gyártása
 6. festék, bevonóanyag gyártása
 7. fémalakítás, porkohászat
 8. fémfelület-kezelés
 9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
 10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
 11. habarcsgyártás
 12. kőolaj-feldolgozás
 13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
 14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
 15. mész-, gipszgyártás
 16. műanyag építőanyag gyártása
 17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
 19. nemesfémgyártás
 20. papír csomagolóeszköz gyártása
 21. papírgyártás
 22. ólom, cink, ón gyártása
 23. ragasztószergyártás
 24. rézgyártás
 25. szálerősítésű cement gyártása
 26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
 27. tapétagyártás
 28. tisztítószer gyártása
 29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 30. vegyi szál gyártása
 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

Nyomtatványok

Telepengedély iránti kérelem
Telepengedély használati jogcím változása
Telephely megszűnésről szóló bejelentés
Bejelentés ipari tevékenységről
Bejelentés ipari tevékenység telep használatára jogosult személyében történő változásról