Tájékoztató az óvodai felvételről a 2020/2021-es nevelési évre

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016.szeptember 1. –től 2017. augusztus 31-ig születtek.

Az ezen határnapig született gyermekek 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek.

( A 2017.szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-től kezdődik.)

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg mely rendelkezés szerint:

A kötelező felvételt biztosító óvoda ( Aszódi Napsugár Óvoda székhely és Szivárvány tagóvoda) , 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Azaz, az idei évben az óvodaköteles gyermekek óvodai beíratása a 2020/2021 nevelési évre – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – a szülő/gondviselő személyes megjelenése nélkül is megtörténik. A felvételről az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Ezek a dokumentumok a következők:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a gyermek TAJ kártyája.

Az Aszódi Napsugár Óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.

Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja:

Azaz amennyiben gyermeküket másik településen – nem Aszódon – íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékukat a választott intézménnyel egy időben e-mailben ovoda@aszod.hucsatolt  szülői nyilatkozaton jelezzék azt az Aszódi Napsugár Óvoda vezetőjének, valamint a jegyzőnek is.

Az Aszódi Napsugár Óvoda a nem a felvételi körzetébe tartozó, nem aszódi beiratkozni szándékozók hozzá e-mailben ovoda@aszod.hu eljuttatott  csatolt  szándéknyilatkozatát 2020. április 17-ig fogadja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.

Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodákban további nyílt napok, bölcsődei szülői tájékoztató szervezésére, a járványügyi intézkedések miatt nem kerül sor.

A 2020-2021 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, gyermekét nem kell beíratni az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján www.oktatas.hu a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (Aszódi Napsugár Óvoda 2170 Aszód, Szent Imre u. 1. telefon: +36 28 400-422, e-mail: ovoda@aszod.hu ) tájékozódjon az óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg.

Aszód, 2020. 03. 31.

Dr. Ballagó Katalin

jegyző