Tájékoztató a tűzgyújtási szabályok változásáról

Illusztráció: www.pixabay.com

Szabadtéri égetés

Főszabály, hogy szabadtéren égetni TILOS, kivéve ha azt jogszabály (az adott település önkormányzati rendelete) külön megengedi. A szabadtéri égetés során száraz növényi hulladékon kívül egyéb hulladék égetése TILOS, belterületen és külterületen egyaránt.

Szabadtéri tűzgyújtás

Belterületen és külterületen növényi eredetű hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és az abban foglalt feltételek mellett.

Külterületi irányított égetés

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést, abban az esetben, ha azt az adott település önkormányzati rendelete engedélyezi. Az irányított égetés terjedelmét, időpontját, helyszínét (földrajzi koordinátákkal, helyrajzi számmal) a megkezdés előtt 5 nappal a katasztrófavédelem területi szervéhez írásban be kell jelenteni. Érvényben lévő tűzgyújtási tilalom idején az irányított égetés végzése tilos.

Hasznos tanácsok a szabadtéri tűzgyújtáshoz

A kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás (otthoni sütés – főzés, bográcsozás stb.) továbbra is megengedett. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet ne hagyjuk őrizetlenül. Mindig gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű oltóanyagról és legyen nálunk a tűz oltására alkalmas szerszám. Figyeljünk, hogy ne legyen a tűzgyújtás környezetében könnyen lángra kapó éghető anyagok. Külön figyelmet fordítsunk arra, hogy hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, mert a lángok így könnyebben továbbterjedhetnek.

Jogszabályi Hivatkozás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról – 111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
14. §

(1) A város területén az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

(2) Égetéssel csak a nem komposztálható, nem lebomló, a komposztálásra alkalmatlan, így különösen vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

(3) Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése minden héten pénteken, naponta 16.00 órától 19.00 óráig engedélyezett.

(4) Az ingatlanon kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető el. Az égetésre a környezeti terhelés csökkentése érdekében száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

(5) Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis adagokban történhet.

(8) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait tartalmazó hulladékot. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható égésgyorsító szer, így különösen robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes folyadék, gázolaj, tüzelőolaj, petróleum, növényi olaj, vagy más vegyi adalékanyag.

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(10) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környezetében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.

14/A. §

(1) Tilos belterületen a lábon álló növényzet égetése.

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint a 14. § (3) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás, ködös, esős időben.

(3) Tilos égetni14. § (3) bekezdésben engedélyezett időszakban is egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

(4) Tilos a nyílttéri égetés a közművek védőtávolságán belül.