Kezdőlap

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosultsági feltételek

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának feltételei

 1. 1. ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 2. ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 3. ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
 4. ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,

akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át.

A 23, illetve 25 éves fiatal felnőttek azonban csak akkor jogosultak a kedvezményre, ha a nagykorúvá válásukat megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válást megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak.

Minden más esetben akkor lehet megállapítani a kedvezményre való jogosultságot, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165%-át, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön, vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket

Amennyiben a kedvezményre való jogosultság megállapításakor a jogosult kiskorú volt, azonban annak fennállása alatt betölti 18. évét, ezt követően is fennmarad – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a jogosultság

 1. 23 éves koráig, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait, illetve
 2. 25 éves koráig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul

A gyermeket gondozó családban a hasznosítható vagyon egy főre jutó értéke nem haladja meg a vagyoni értékhatárt.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, illetve együtt számítva hetvenszeresét meghaladja. A vagyonvizsgálat nem terjedhet ki arra az ingatlanra, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jogra, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműre. Nem állapítható meg a kedvezményre való jogosultság, ha e gyermeket gondozó család tagjai együttesen vagy külön-külön ilyen értékű vagyonnal rendelkeznek

A támogatás mértéke

Annak a gyermeknek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják,

 1. 1. bölcsődében, óvodában, iskolában (a nyári szünet idejére is), nyári napközis otthonban, fogyatékos gyermekeket ellátó intézményekben ingyenes étkezést kell biztosítani,
 2. évente kétszer természetbeni támogatást kap Erzsébet utalvány formájában, és
 3. külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket is igénybe vehet
 4. kedvezményes szünidei gyermekétkeztetésnek

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermeket családba fogadó, gyámjául kirendelt hozzátartozó – a későbbiekben ismertetett feltételek megléte esetén – havi rendszerességgel pénzbeli ellátásra is jogosult

Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a jogosultat augusztus és november hónapokban természetbeni támogatás illeti meg fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összege attól függ, hogy a fenti időpontokban a gyámhatóság határozattal a gyermeket, továbbá a fiatal felnőttet hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek minősítette-e vagy sem. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek 2017-ben 6.500-6.500 forint, míg azok a gyermekek, továbbá fiatal felnőttek, akik ilyen határozattal nem rendelkeznek, 6.000-6.000 forint értékű utalványra jogosultak.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, családba fogadó gyám), nagykorú kérelmező esetén saját maga terjesztheti elő a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél. Amennyiben a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerinti önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

A kérelem elbírálása az önkormányzat jegyzőjének, mint gyámhatóságnak a feladata.

A feltételek fennállása esetén a jegyző a kedvezményre való jogosultságot 1 éves időtartamra, a nagykorúvá vált gyermek esetén pedig a 23, illetve 25. életév betöltéséig állapítja meg.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A jövedelem igazolása

 • a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány
 • tanulói jogviszony igazolása
 • vagyonnyilatkozat

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Formanyomtatvány_Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához