Kezdőlap

Rendezvénytartási ügyek

A zárt térben 300 főt, szabadtéren 1000 főt meghaladó létszámú rendezvények engedélyezésével kapcsolatos engedélyezési eljárás.

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: 20 nap;

Az ügyintézés díja: bejelentés köteles ipari tevékenység esetén az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás szerinti illeték: 3.000 Ft,

Szükséges iratok:

 • biztonsági terv
 • tűzvédelmi szabályzat
 • építészeti-műszaki dokumentáció két példányban és a tervezői nyilatkozat
 • szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás.

Az alkalmazott jogszabályok: 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet,1990.évi XCIII. tv.

A kérelemhez csatolandó okiratok:

 • biztonsági terv;
 • tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi);
 • építészeti-műszaki dokumentáció két példányban és tervezői nyilatkozat (az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, a külön jogszabályban meghatározottak szerint);
 • építmény, terület használatának jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével);
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozat.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 1. a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 2. a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 3. vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 4. a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 5. a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki.

A rendezvénytartási engedély iránti kérelem eljárásában szakhatóságként részt vesz:

 • a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala;
 • általános építésügyi hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező építésügyi hatóság (kivéve, ha a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély került kiadásra),
 • tűzvédelmi szakhatóság,
 • rendőrség.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A kérelemhez csatolandó biztonsági terv tartalmazza:

 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 • a biztonsági személyzet létszámát;
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
 • szabadtéri rendezvények esetében viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:

 • A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.
 • A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
 • A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.
  A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:
 • A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
 • Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának személy- és vagyonőr képzettséggel kell rendelkeznie.
 • A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

Letölthető dokumentumok