Kezdőlap

Pénzügyi bizottság

Bizottság tagjai:

Elnök Képviselő tagok Nem képviselő tagok
Molnár Sándor Odler Zsolt Magyar Ilona
Urbán László Zoltán Pálfi-Barlai Ágnes
Botka Csaba Dr. Vankó László

A bizottságok általános feladat- és hatásköre:
1. Előkészítik vagy véleményezik az egyes, képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket.
2. Szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
3. Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.
4. Feladatkörükben ellenőrízhetik a polgármesteri hivatal munkáját a testületi döntések előkészítésében, valamint  annak végrehajtásában.
5. Döntenek a hatáskörükbe utalt ügyekben.
6. Közreműködnek a feladatkörükbe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében.
7. Feladatuk, hogy folyamatosan segítsék a képviselő-testület tevékenységét, illetve munkájának eredményességét.
8. Feladatkörüket érintő kérdésekben kezdeményezik önkormányzati határozat meghozatalát vagy önkormányzati rendelet megalkotását
9. Részt vesznek a korábbi testületi döntések felülvizsgálatában, indítványozhatják azok módosítását, hatályon kívül helyezését.
10. Javaslatot tehetnek az önkormányzat munkatervére.
11. Más bizottsággal együttműködhetnek, együttes ülést tarthatnak.

A Pénzügyi Bizottság feladatai:
1. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés időarányos teljesítését.
2. Kontrollálja az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának szabályszerűségét.
3. Az önkormányzatnál és intézményeinél
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámoló tervezeteit,
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre; a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát;
d) kezdeményezi a képviselő-testületnél az önkormányzat intézménye vonatkozásában pénzügyi – gazdasági ellenőrzés megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő vagy szervezetmegjelölésére;
e) javaslatot tesz a hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi – gazdasági ellenőrzés megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedések megtételére.

Azon előterjesztések köre, amelyek a bizottság véleményezésével nyújthatók be:
1. Az önkormányzat gazdasági programja.
2. Az önkormányzat költségvetési rendeletének, zárszámadási rendeletének elfogadása, módosítása.
3. Bármely, költségvetést érintő előterjesztés.
4. Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás.
5. Testvérvárosiszerződés megkötése.
6. Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szerződések létrehozása.
7. Önkormányzati érdekszövetséghez való csatlakozás.
8. Intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
9. A képviselő-testület általi hitelfelvétel.
10. A megüresedett bérlakások bérbeadásáról szóló döntések.
11. A pénzügyi vonzattal járó pályázatok benyújtása.
12. A címzett, illetve a céltámogatások, valamint működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
13. Az önkormányzati tulajdon hasznosításával kapcsolatos előterjesztések.
14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásszabályainak meghatározása.
15. A megüresedett önkormányzati bérlakások hasznosítása.
16. Vagyonkoncepció.