Kezdőlap

Panasz gazos, parlagfüves ingatlan esetén

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. A földhasználó a terület parlagfűmentességéről mindaddig köteles gondoskodni, ameddig a parlagfű virágzásának lehetősége fennáll.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

Helyszíni ellenőrzést bejelentés alapján belterületen a jegyző végez. Az előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző rendeli el a közérdekű védekezést.

Külterület esetében a területileg illetékes járási hivatal végzi a bejelentésben megjelölt ingatlan helyszíni ellenőrzését.
Jogszabálysértés esetén a közérdekű védekezést külterületen, illetve az önkormányzat saját tulajdonában lévő belterületi ingatlanon a megyei kormányhivatal rendeli el.

Panasz gazos, parlagfüves ingatlan esetén

Ki jogosult az eljárásra?

Bárki tehet bejelentést. A bejelentő személyesen, és képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Bejelentő személyes adatai, település megnevezése;

Parlagfűvel szennyezett ingatlan beazonosíthatóságát segítő adatok köre (cél, hogy a hatóság megtalálja a fertőzött ingatlant);
Igény esetén visszajelzés kérése a megtett intézkedésekről amennyiben a bejelentő szeretne visszajelzést kapni a hatóság által megtett intézkedésekről (e tény, valamint személyazonosító adatai és elérhetősége).

Milyen iratok szükségesek?

A fényképfelvétel és a térképvázlat megkönnyíti a hatóság munkáját, de nem kötelező csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Mely hatóság rendeli el a közérdekű védekezést?

 • belterület esetében jegyző,
 • külterület esetében a járási hivatal,
 • belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén a megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje:

A bejelentés áttételére 8 nap, a hatósági eljárásra 60 nap (általános ügyintézési határidő).

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Az eljárás szempontjából a parlagfüves ingatlan földhasználója lesz az ügyfél, így csak ő nyújthat be fellebbezést.
A jegyző első fokon hozott döntése esetében másodfokon megyei kormányhivatal jár el, míg a megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntések esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) jár el másodfokon.

Milyen időpontig kell az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni?

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a parlagfű virágzása lehetőségének fennállása alatt folyamatosan fenntartani.

Vonatkozó jogszabályok

 • az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet;
 • a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§;
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés, 42. § (1) bekezdés c) pont, 50. § (4)-(7) bekezdés, 60. § (1) bekezdés c) pont;
 • a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdés,3. §;
 • a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § – 3. §;
 • a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 8. § (2), (5)-(6) bekezdés.

A jegyző szerzi be: a bejelentett belterületi ingatlan tulajdoni lapját.

A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.

Külterületen fekvő növényvédelmi szempontból elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket a

Pest Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.
2101 Gödöllő, Pf.: 390.
E-mail: foldhivatal.godollo@pest.gov.hu,
Telefon (28) 514-305, (28) 514-315.
Fax: (28) 514-306

tehetik meg.

Az ügyintéző a bejelentés alapján helyszíni szemlét tart, melyről jegyzőkönyvet készít.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
 • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
 • 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Ocskó Henrietta

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: +36 28 500-550
e-mail: henrietta.ocsko@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Bejelentőlap gazos, parlagfüves ingatlan esetén