Kezdőlap

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 12. § (1) bekezdése alapján az adó alanya az, aki a naptári év első napján az adóköteles ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalany. Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a 24/2015. (XI. 20.) ÖR. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az adókötelezettség kiterjed: a) Állandó jellegű épület – függetlenül attól, hogy lakás, társasházi lakás, vagy nem lakás céljára szolgál az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CLXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet alapján, b) magánszemélyek, valamint az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek tulajdonában lévő építési telekre. Az adó mértéke: 2016. január 1-től adótárgyanként és bérleti jogonként 14.300- Ft/év.

Az éves adót pótlékmentesen két egyenlő részletben adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot számítunk fel. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) II. melléklet II. A 4. pontja szerint az adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az adóbevallás hiányos, valótlan, vagy téves adatot tartalmaz, a hiánypótlásra előírt határidő pedig eredménytelenül telik el, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja – például az Önkormányzati adóhatóság nem ért egyet az Adózó által tett megállapításokkal, vagy az Adózó nem tesz eleget az adóbevallási kötelezettségének -, úgy az Adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján állapíthatja meg Adózó adókötelezettségét.

Az Art. 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Art. 220. § (1) bekezdés alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. Ezen jogszabály (2) bekezdése szerint kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az önkormányzati adóhatóság adó bejelentésére, bevallására nyomtatványt biztosít, mely a www.aszod.hu honlapon megtalálható.

A befizetés módja átutalással 12001008-00335521-00100008 számlaszámra teljesíthető.

Amennyiben a bevallás kitöltése során további segítségre van szüksége az Adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Kapcsolódó Jogszabályok

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok