Kezdőlap

Lakásfenntartási támogatás

Jogosultsági feltételek

A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként
a) lakbér-hozzájárulás az Önkormányzathoz, mint bérbeadóhoz történő teljesítéssel,
b) közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással,
c)  (társasház részére törté-nő utalással) állapítható meg.

Egy lakóingatlan vonatkozásában az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt támogatások közül csak egy féle támogatás nyújtható. Amennyiben az érintett lakás vonatkozásában labér-hozzájárulás is biztosítható, úgy ezen támogatást kell a kérelmező részére megállapítani.

Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél az érintett lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek figyelembe vételével az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimál-bér összegének 100 %-át és a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek egyikének sincs vagyona.

A támogatás mértéke

A megállapított támogatás összege  lakbér-hozzájárulás esetén :
a) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
aa) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 85 %-át 7.000,- forint,
ab) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 60 %-át 5.000,- forint.
b) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
ba) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 100 %-át 5.000,- forint,
bb) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 85 %-át 4.000,- forint.

A közüzemi díj, társasházi lakások esetén fizetendő közös költségs támogatás megállapított támogatás összege:
a) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
aa) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 85 %-át 6.000,- forint,
ab) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 60 %-át 4.000,- forint.

b) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
ba) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 100 %-át 4.500,- forint,
bb) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 60 %-át 3.500,- forint.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A jövedelem igazolására:

  • a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány
  • 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
  • a támogatás céljaként megjelölt szolgáltató által kibocsátott utolsó havi számlalevél
  • gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.
  • a háztartás tagjainak vagyonnyilatkozatát (a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)
  • a kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén alakszerű meghatalmazás- lakás tulajdonviszonyára vonatkozó igazolás (pl. adásvételi szerződés, bérleti szerződés)
  • lakás alapterületének hitelt érdemlő igazolása

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/20203. (V.25.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapítására