Kezdőlap

Közterület használati engedély

Aszód város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatának szabályairól szóló 16/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A formanyomtatvány, illetve dokumentáció benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Közterület-használati engedély szükséges:

a) a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló légkondicionáló berendezés, üzleti védőtető, előtető és ernyőszerkezet elhelyezésére,
b) építési munkával kapcsolatosan állvány, építőanyag, törmelék, építőipari gép vagy berendezés elhelyezésére, építési munkaterület létesítésére, az építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és szerkezetek, hulladék, hulladéktároló edényzet tárolására, elhelyezésére,
c) film-, rádió- és televízió-felvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatát korlátozza,
d) közterületi értékesítés céljára,
e) amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, kiállítás, sport-, kulturális, vallási, politikai rendezvények céljára, ha az nem szerepel Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendezvénytervében,
f)  zöldfelület bármely, a zöldfelület rendeltetésétől eltérő célú igénybevételére,
g) közterületen lévő vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó automata elhelyezésére,
h) árusító- és egyéb fülke, pavilon, bódé vagy más hasonló építmény elhelyezésére,
i)  mozgóbolt működtetésére,
j)  mutatványos tevékenység, vásári, vidámparki szórakozató tevékenység gyakorlására,
k) a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával érintkező közterületet ideiglenesen vagy idényjelleggel árusításra kívánja használni,
l)  forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező illetőleg üzemképtelen járművek közterületen történő tárolására,
m)  a közterület tűzifa vagy építőanyag behordás előtti használatára, amennyiben a közterület-használat időtartama a 24 órát meghaladja,
n) a közterület bármely egyéb, rendeltetéstől eltérő használatára,
o) magánszemély által garázs  felépítmény céljára igénybe vett közterület használatára.

Nem szükséges közterület-használati engedély

a) a közterületnek az Önkormányzat által történő igénybevételéhez,
b)    az Mktv. 2. § 2. pontjában meghatározott hírműsor, valamint az aktuális és szolgáltató magazinműsor, a sportközvetítés, a beszélgetőműsor, továbbá a játék- és vetélkedőműsor forgatásához,c)  tüzelőanyag, valamint bútorok és egyéb háztartási felszerelések rakodásához és tárolásához, feltéve, hogy a tárolás a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza,
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
d) a közterületen, illetőleg az az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a munka végzése nem jár együtt a közút felbontásával,
e) a szervezett lomtalanítás időtartamára kihelyezett lom tárolásához,
f) díszítési célú tárgyak (pl.: virágláda, virágkosár), továbbá kerékpártároló elhelyezéséhez,
g) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges közterület-használathoz.

Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre,
b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
c) szeszesital forgalmazására, kivéve az alább meghatározott eseteket,
d) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,
f) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé.
Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve:
a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékén,
b) vendéglátó-ipari teraszon,
c) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakban.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (természetes személy esetén természetes azonosító adatait is) és állandó lakó- vagy telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását (helyszínrajz, rajz, fotó),
d) a közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezését, méretét, feliratát és az elhelyezés módját,
e) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását (szükség esetén).

A közterület-használati kérelemhez csatolni kell:

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,
b) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat hivatalos másolatát, adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentum, működési engedély, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát,
c) mutatványos tevékenység esetén a berendezés műszaki alkalmasságának tanúsítását.

A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését, különös tekintettel műemlékvédelmi területek, épületek esetén a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.
A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni.
Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra (maximum egy évre) vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig (közterületen létesített parkoló, terasz, vendéglátó előkert, garázs fennállásáig) – adható. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Aszód Város közigazgatási területe.

Ügyintézés díjszabása:

A közterület-használati hozzájárulás megadására irányuló közigazgatási eljárás  illletékmentes. A használati díjakat a 16/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok:
  • Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelete közterületek használatának szabályairól
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Letölthető dokumentumok