Kezdőlap

Közterület használati engedély

Aszód város közigazgatási területén, a közterületek használatáról és rendjéről szóló 24/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A formanyomtatvány, illetve dokumentáció benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Közterület-használati engedély szükséges:

a) a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló légkondicionáló berendezés, üzleti védőtető, előtető és ernyőszerkezet elhelyezésére,
b) építési munkával kapcsolatosan állvány, építőanyag, törmelék, építőipari gép vagy berendezés elhelyezésére, építési munkaterület létesítésére, az építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és szerkezetek, hulladék, hulladéktároló edényzet tárolására, elhelyezésére,
c) film-, rádió- és televízió-felvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatát korlátozza,
d) közterületi értékesítés céljára,
e) zöldfelület bármely, a zöldfelület rendeltetésétől eltérő célú igénybevételére,
f) közterületen lévő vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó automata elhelyezésére,
g) árusító- és egyéb fülke, pavilon, bódé vagy más hasonló építmény elhelyezésére,
h)  mozgóbolt működtetésére,
i)  mutatványos tevékenység, vásári, vidámparki szórakozató tevékenység gyakorlására,
j) a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával érintkező közterületet ideiglenesen vagy idényjelleggel árusításra kívánja használni,
k)  forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező illetőleg üzemképtelen járművek közterületen történő tárolására,
l)  a közterület tűzifa vagy építőanyag behordás előtti használatára, amennyiben a közterület-használat időtartama a 24 órát meghaladja,
m) a közterület bármely egyéb, rendeltetéstől eltérő használatára,
n) magánszemély által garázs felépítmény céljára igénybe vett közterület használatára.

Nem kell közterület-használati engedély

a) a közterületnek az Önkormányzat által történő igénybevételéhez,
b)    tüzelőanyag, valamint bútorok és egyéb háztartási felszerelések rakodásához és tárolásához, feltéve, hogy a tárolás a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza,
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
d) a közterületen, illetőleg az az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a munka végzése nem jár együtt a közút felbontásával,

e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges közterület-használathoz.

Nem  adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre,
b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
c) szeszesital forgalmazására, kivéve az alább meghatározott eseteket,
d) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,
f) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé.
Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve:
a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékén,
b) vendéglátó-ipari teraszon,
c) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakban.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (természetes személy esetén természetes azonosító adatait is) és állandó lakó- vagy telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását (helyszínrajz, rajz, fotó),
d) a közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezését, méretét, feliratát és az elhelyezés módját.

A közterület-használati kérelemhez csatolni kell:

a) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását (szükség esetén).

b) jogi személy esetében amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,

c) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat hivatalos másolatát, adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentum, működési engedély, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát,

d) mutatványos tevékenység esetén a berendezés műszaki alkalmasságának tanúsítását.

A kérelem benyújtása önmagában nem jogosít fel, a közterület rendeltetéstől eltérő használatára. A kérelem elbírálása alatt történő közterület használat, csak az engedélyben meghatározott feltételrendszer és a gyorsított eljárás miatt 50 %-kal megnövelt fizetési kötelezettség mellett gyakorolható. A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését, különös tekintettel műemlékvédelmi területek, épületek esetén a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását. A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni. Közterület-használati engedély meghatározott időtartamra (maximum egy évre) vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig (közterületen létesített parkoló, terasz, vendéglátó előkert, garázs fennállásáig) adható. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen
állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.

A közterület-használati kérelem elbírálása során figyelembe kell venni:

a) az önkormányzat hatályos helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét,

b) a városképi, műemlékvédelmi, közlekedési, közegészségügyi, kereskedelmi és turisztikai szempontokat.

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Aszód Város közigazgatási területe.

Ügyintézés díjszabása:

A közterület-használati hozzájárulás megadására irányuló közigazgatási eljárás  illetékmentes. A használati díjakat a 24/2021 (XII.16.) önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok:
  • Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021 (XII.16.) önkormányzati rendelete közterületek használatáról és rendjéről
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Letölthető dokumentumok