Kezdőlap

Kistérségi Gondozási Központ

Fenntartó Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Cím 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefonszám +36 28 500- 666
E-mail  aszod.titkarsag [kukac]aszod.hu
Felügyeleti szerv Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Cím 1052 Budapest, Városház 7.
Telefonszám +36 (1) 485-6931
E-mail gyamhivatal [kukac]pest.gov.hu
Cím 2170 Aszód, Petőfi u.13.
Telefon +36 28 400-103
E-mail kozpont [kukac]szocgond.aszod.hu
Krízis esetén hívható      készenléti telefonszám: 06-30-220-1325
Intézményvezető Márta Bettina
Telefonszáma +36 30 816-0462
Telephely 2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Területi irodák:

2181 Iklad, Ráday tér 2.
2173 Kartal, Ady Endre utca 4 3.
2174 Verseg, Templom tér 12.
2182.Domony, Fő út 98.
2191 Bag, Szent I.u.52.
2192 Hévízgyörk, Kossuth u.22.
2193 Galgahévíz, Fő u.143.
2194 Tura, Puskin tér 26.
2115 Vácszentlászló, Fő u.2.
2116 Zsámbok, Bajza tér 16.

Kapcsolódó  dokumentumok:

Alapító okirat
MÁK Törzskönyvi kivonat
Kistérségi Gondozási Központ SZMSZ
Kistérségi Gondozási Központ Szakmai Program

Társulási megállapodás

Kistérségi Gondozási Központ fogadóórái 
30/ 2013. (XII.13.) rendelet a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról
7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Az intézmény  illetékessége, működési területe

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura és Verseg településeken.
házi segítségnyújtás  Vácszentlászló településen.
család- és gyermekjóléti szolgálat Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácszentlászló, Verseg és Zsámbok településeken.
család- és gyermekjóléti központ A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási [fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. [III. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13.1. pontja szerint Aszódi Járás településein

Az intézmény alaptevékenysége

A társadalmi változások miatt a család egyre több – korábban betöltött – funkcióját képtelen megfelelően ellátni. A gyerekekre és idősekre egyre kevesebb idő jut, mert a megélhetésért folytatott küzdelem sok esetben felőröli azokat a plusz energiákat is melyek a családi életre fordíthatók lennének.
A család diszfunkcionális működése azután elvezet azokhoz a problémákhoz, melyek miatt ügyfeleink az intézmény szolgáltatásaira szorulnak.
Szolgáltatásaink alakításánál folyamatosan figyelemmel kísérjük azokat a mutatókat melyek képet adnak egy-egy település vagy térség jellemzőire.

A térségben 2009-ben történt felmérések alapján tudjuk, hogy a lakosság körülbelül 60% aktív korú, 19% 18 évesnél fiatalabb és 21% 60évnél idősebb.

A statisztikai adatok azt igazolják, hogy az idősgondozás és a gyermekjóléti szolgáltatások egyaránt fontosak térségünkben, az aktívkorúak magas száma ugyanakkor, felhívja a figyelmet a munkaerőpiac pozitív és negatív tényezőinek fokozott jelenlétére.

Szakmai tevékenységünkben, nagy számban próbálunk a családok számára információt nyújtani, tanácsot adni, valamint segítő beszélgetésekkel feltárni, majd megoldani a jelentkező problémákat. A szolgálat klienskörében megjelenő családok elsősorban anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő, gyermeknevelési problémákkal küszködnek. Sajnos rengeteg gyermeknél gondot jelent az adott gyermekintézménybe való beilleszkedés, magatartás, teljesítményzavar. Ezen problémák legfőbb generálója a szülők vagy a család életvitele, valamint a gyermekek elhanyagolása.

A problémásabb családokat alapellátás keretén belül, vagy gyámhatóság által védelembe véve próbáljuk szoros együttműködéssel gondozni, segíteni. A családgondozásunk egyik legfőbb alappillére a jelzőrendszeri tagok (gyermekorvos, védőnő, oktatási intézmények, gyámhivatal, gyámhatóság, rendőrség, stb.) jelzése, segítsége, szoros együttműködése. A legfőbb jelző szerepet az oktatási-nevelési intézmények, az egészségügyi szolgáltatók, valamint az önkormányzatok és a gyámhivatal töltik be.

Fontos szerep jut a prevenciónak. Minden évben, így az elmúlt időszakban is az adott településeken gyermekfoglalkozásokat, táborokat szerveztek a családsegítők. Ezek a tevékenységek sokszor pénzigényesek, melynek szűkében, pályázatok útján jutunk el a megvalósításig.

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás biztosítása. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény IV. Fejezetének II. címében foglalt alapellátások közül, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI. Fejezetében foglalt gyermekjóléti alapellátások közül, az alább megjelölt alapellátásokat végzi:

Szociális étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy életkoruk miatt rászorultak részére.

Házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való fizikai és mentális gondozását.

Idősek nappali ellátása (idősek klubja), amely biztosítja a klubtagok számára a napi háromszori étkezést heti öt napon át, lábápolást és fodrászt két hetente, szabadidős programokat, a lehetőségek szerinti foglalkoztatást, és a klubtagok szükség szerinti fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását.

Családsegítés biztosítása a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvtv. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

Az intézmény rövid története

1971-től Aszód nagyközség az idősek ellátására létrehozta az Idősek Napközi otthonát, melyet mindenki csak „Öregotthonnak „nevezett. Az idősek bejártak ebédelni, vagy a gondozók szállították ki azoknak a meleg ebédet, akik otthonukat képtelenek voltak elhagyni.

1988 márciusában megszervezésre került a Gondozási Központ, mely a rászorultak szélesebb rétegét tudta magasabb szakmai háttérrel segíteni, hiszen az Idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakfeladatokat látta el Aszód településen.

2006.januárjában létrejött a Kistérség intézményfenntartó társulása mely keretében a Kistérségi Gondozási Központ Aszód, Iklad, Kartal és Verseg településeken majd 2007.Január 1-től újabb 7 településen (Domony, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura, Vácszentlászló, Zsámbok) látja el a szociális és gyermekjóléti feladatokat.

A szolgáltatások bemutatása

Nappali ellátást nyújtó intézmény – Idősek Klubja –

Aszódon 1974-től működik idősek klubja a Petőfi utcában. 1989-ben megnyitottuk lakossági kezdeményezésre a Falujárók úti Idősek Klubját ahol a lakótelep időseinek is lehetősége nyílt a társas kapcsolatokra kellemes időtöltésre. 2012ben egy Középuniós pályázat révén pedig a meglévő klubok megújulhattak és Hévízgyörkön egy újépítésű klubbot is felavathattunk.

A klubok szolgáltatásai:
• Az intézmény háromszori étkezést biztosít, amit jövedelemtől függően kedvezményes áron vehetnek igénybe.
•Mosásra és tisztálkodásra lehetőséget nyújtunk, mozgáskorlátozott klubtagjaink részére is.
•Segítséget nyújtunk az ügyeik intézésében mind a gondozónők mind a családsegítő szolgálat által, ha szükséges Jogi tanácsadásra is lehetőség van.
•Fontosnak tartjuk a lelki gondozást a problémáik megbeszélését, az állapotuk elfogadását. A pszichológus is segítséget nyújt, ha szükségét érzi a klubtag.
•Rendszeresen szervezünk szűrővizsgálatokat, influenza elleni védőoltást megkaphatják nálunk is. Rendszeres vérnyomás és vércukorméréssel, valamint egészségnevelő előadásokkal segítjük az egészségük megtartását, betegségük karbantartását, állapotuk romlásának megelőzését.
•A legfontosabb, hogy jó kedéllyel teljenek a napjaik. Minden ünnepet, névnapot, születésnapot megünneplünk, sokszor hallgatunk zenét, éneklünk közösen. Kártyázásra, tévézésre, társasjátékozásra, kézműves foglalkozásra is van lehetőség.
•Igyekszünk a városi rendezvényeken is tevékenyen részt venni, nyugdíjasainkat a közös programokba bevonni.

Aki nehezen mozog, annak lehetősége van a térítésmentes szállítás igénylésére. Rendelkezünk egy 9 személyes busszal, ami kapaszkodókkal és külön lépcsővel van ellátva így a felszállás is könnyebbé válik.

•Az elfoglalt, dolgozó családtagok, biztonságban tudhatják az idős szülőt, hozzátartozót. Nem kell attól tartaniuk, hogy otthon elesik, rosszul lesz, hiszen nálunk a napközbeni felügyeletük biztosítva van.

Szeretettel várjuk jelentkezését az idősek klubjába, ahol közösségben, örömteli módon tudják eltölteni szabadidejüket.

Ha felkeltette érdeklődését ez a pár soros bemutató, jöjjön el, tekintse meg a mindennapjainkat, beszélgessen a klubtagokkal, gondozónőkkel, vezetővel személyesen.

Az idősellátás nappali formája az Idősek Klubja, jelenleg Aszódon két telephellyel működik Aszód, Petőfi 13. és Aszód, Falujárók ú. 5. valamint Hévízgyörkön a Hévízgyörk, Kossuth u. 22. sz. alatt.
Célja,
□ hogy, az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson.
□ hogy, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezzen, valamint helyet biztosítson a közösségi szervező csoportoknak,

Tárgyi feltételek:
Mindhárom helyszín rendelkezik a jogszabályban előírt helységekkel, 2 nappali szoba, étkező, melegítő konyha, iroda, vizesblokkok.

Személyi feltételek:
A nappali ellátásokban szakképzett gondozókat alkalmazunk, a három klubban 5 fő végez gondozási tevékenységet, 1 fő az étkeztetés feladatát látja el. A Gondozás Központ intézményvezetője egyben a Klubok szakmai vezetője is.

Szolgáltatásaink:
□ igény szerint napi 3x-i élelem biztosítása,
□ szabadidős programok szervezése,
□ szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,
□ Szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
□ hivatalos ügyek intézésének segítése,
□ életvitelre vonatkozó tanácsadás,
□ speciális önszerveződő csoportok támogatása, szervezése,

Az ellátottak köre:
A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. A kistérség lakossága veheti igénybe a szolgáltatást.

Az ellátás igénybevételének módja:
Az ellátás kérelemre indul, melyet az intézményhez kell benyújtani, a jövedelemigazolással együtt.
Az ellátást csak negatív tüdőszűrő lelettel és a háziorvostól hozott „fertőzés mentes” igazolással lehet igénybe venni.

Étkeztetés

Célja:
Az étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, melyet önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Tárgyi feltételek:
Az idősek Nappali ellátását biztosító intézményekből biztosítjuk az étkeztetést, ahol a melegítőkonyhák rendelkeznek az étel kiadagolásának tárgyi feltételéről
Az ellátottak köre:
 aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni,
 fogyatékos, pszichiátriai beteg, hajléktalan vagy szenvedélybeteg részére lehetőséget kell biztosítani, ha igényli az étkezést,

Az ellátás igénybe vételének módja

Az ellátás kérelemre indul, melyet az intézmény vezetőnek kell benyújtani. (Cím: 2170 Aszód, Petőfi ú. 13. )A szociális rászorultság megállapítása után, indokolt esetben tudunk étkezést biztosítani

A szolgáltatás biztosítása

Az étkeztetés mindig a lakáshoz legközelebb eső főzőhelyről történik.
Az ételt az igénylő elviheti illetve amennyiben szükséges a házi gondozás keretében lakására szállíttathatja.
Az Idősek nappali ellátásában, lehetőség van az étkezést helyben is igénybe venni.

Házi segítségnyújtás

Feladata:
Olyan szolgáltatás nyújtása, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Személyi feltételek:
Településen 1-1 gondozónő látja el az idős emberek gondozását.
Tárgyi feltételek:
A gondozónők elektromos kerékpárral közlekednek, vérnyomás és vércukormérővel rendelkeznek. Adminisztratív tevékenységüket a telephelyek irodáiban végezhetik.
Az ellátottak köre:
o azok az időskorú személyek, akik önmaguk ellátásra nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
o azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik segítségre szorulnak, más módon nem biztosított az ellátásuk.
o az egészségi állapotuk miatt rászorultak, akik ezt az ellátást igénylik,
Jelenleg Aszódon, Kartalon, Domonyban, Bagon, Hévízgyörkön, és Turán biztosított az ellátás.

Az ellátás igénybe vételének módja

Az ellátás kérelemre indul, de bárki bejelentheti, ha ellátásra szoruló személyről tud. Minden esetben a kérelmező lakóhelyén, személyesen mérjük fel az igényeket.
A kérelmeket a helyi Család – és Gyermekjóléti Szolgálatoknál és/vagy a Gondozási Központ intézményvezetőjénél lehet bejelenteni.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Ennek alapján dönthető el, hogy a házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében nyújtható ellátások:

o lakókörnyezeti higiéniában közreműködés,
o háztartási tevékenység segítése,
o veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, elhárítása,
o bentlakásos intézménybe költözés segítése.

Személyi gondozás keretében nyújtható ellátások:

o az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
o gondozási és ápolási feladatok végzése,
o a szociális segítés keretében végzett tevékenységek.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani.
Amennyiben a szociális segítés biztosítása során a személyi gondozási feladat válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatot ismételten el kell végezni.

Az ellátás kérelemre indul, de bárki bejelentheti, ha ellátásra szoruló személyről tud. Minden esetben kimegyünk, személyesen mérjük fel az igényeket.
Az igényeket a helyi Család és Gyermekjóléti Szolgálatoknál és/vagy az intézményvezetőnél lehet bejelenteni.

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat – egy szolgáltatóként – a Gyvt. 39§. és 40§. valamint az Szt. 64.§. szerint ellátja a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat egyaránt. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

Személyi feltételek:
A 11 településen, 11fő családsegítő és 1 fő szakmai vezető szakembert foglalkoztatunk napi 8 órában.

Tárgyi feltételek:
A területi irodák könnyen megközelíthetők. Irodabútorral, számítógéppel, telefonnal és internet hozzáférhetőséggel ellátottak.
Szolgáltatásként klienseinknek is tudjuk biztosítani a telefonálási, faxolási lehetőségeket.

Az ellátottak köre:
Aszód kistérség körzetében – Aszód, Iklad, Kartal, Verseg, Domony, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló, Zsámbok – ellátási területen valamennyi 18 év feletti lakos, valamint kiskorú gyermek és családja jogosult igénybe venni a család- és gyermekjóléti szolgáltatást.
A leggyakrabban előforduló problémák a következők:
o Szociális problémák (lakhatási-anyagi nehézségek, munkanélküliség, várandós anya szociális válsághelyzete)
o Fizikai és érzelmi elhanyagolás, veszélyeztetettség,
o Családon belüli kapcsolati problémák, családon belüli erőszak,
o Addiktív szerekkel kapcsolatos abúzusok,
o Pszichés problémák,
o Gyermeknevelési-intézménybe való beilleszkedési problémák, magatartási és teljesítményzavar, igazolatlan mulasztások.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

o A család – és gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, bejelentésére történik.
o Közvetlenül felkereshetik mindazok a kistérség területén élő és tartózkodó gyermekek és felnőttek, akik bizalommal fordulnak a szolgálathoz.
o A család – és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele történhet az észlelő és jelző rendszeren keresztül, vagy lakossági bejelentésre. Hatósági intézkedés esetén, a gondozási-nevelési tervben vállalt és rögzített feladatok alapján.
o A Gyermekvédelmi törvény által előírt feladatok és szolgáltatások igénybevétele ingyenes.
o Egyes speciális esetekben (pl. táboroztatás, gyermeküdültetés stb.) részvételi díj/hozzájárulás kérhető.

A család és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet melynek körében:
o figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
o a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
o tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
o fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
o a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
A család- és gyermekjóléti szolgálat információs adatokat gyűjt és tájékoztatja:
o a szülőt, a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek segítik a gyermek családban történő nevelkedését,
o a szolgálat által biztosított valamennyi ellátási formáról,
o a válsághelyzetben lévő várandós anyát és a magzatot megillető jogokról, támogatásokról ellátásokról, a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról.

A család – és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében:
o segíti az igénybevevőket a családjukban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában,
o számba veszi és mozgósítja az igénybevevők saját és környezetükben jelentkező erőforrásokat, és szolgáltatásokat.
o koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését.
o a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervez.
o legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét az érintettek bevonásával.
o közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében,
o a gondozott családok esetében legalább havi három személyes találkozást biztosít és dokumentál.
o elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.
o a gyermek és a szülő (törvényes képviselő) közreműködésével, a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve készíti el a gondozási tervet, szükség szerint, de legalább hat hónaponként értékeli a gondozás eredményességét, és a megállapításokat helyzetértékelésben rögzíti.
o az eset összes körülményének feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség.
o kezdeményezheti, a gyermekvédelembe vételét, illetve azonnali beavatkozást indokoló helyzetben az ideiglenes hatályú elhelyezését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:
o figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket, valamint a szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit.
o együttműködik a területén működő szolgáltatókkal az ellátások közvetítése érdekében,
o a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, való hozzájutásban.
o segíti a gyermeket és családját az átmenti gondozást szükségessé tévő okok megszüntetésében, elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
o szabadidős és közösségi programokat szervez,
o a rossz szociális helyzetben élők érdekében a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, egyházi és civilszervezeteknél szabadidős és közösségi programok megszervezését kezdeményezi
o szabadidős tevékenységeink egyik csoportját az ünnepekhez kötődő – általában kézműves – foglalkozások alkotják.
o nyári szabadidős programok szervezésére. Galga- menti Ifjúsági Nap, Nyári táborok, Erzsébet-tábor.
A család- és gyermekjóléti szolgálat hivatalos ügyek intézésében
o segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevők ügyeinek hatékony intézéséhez.
o tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
o a gyámhivatal illetve a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít.
o a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményiről és a családba való beilleszkedéséről.
o A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
o A gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén ténylegesen tartózkodó gyermekek ügyében köteles a szükséges segítséget megadni, intézkedéseket kezdeményezni.

A családsegítés keretében biztosítani kell
o a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
o az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
o a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
o a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
o a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
o a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Család – és Gyermekjóléti Központ

A család és gyermekjóléti Központ ellátja a Gyvt. 39.§ (3) a) bekezdése és 40/A. § – a szerinti feladatokat. A hatósági jellegű feladatok ellátása mellett szakmai támogató funkcióval bír a szolgálat feladatellátására vonatkozóan.
Szakmai támogató funkciójának keretében
o havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít,
o tájékoztatja a szolgálat munkatársait a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról,
o a szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,
o konzultációt biztosít a munkavégzés során felmerülő kérdések megvitatására,
o részt vesz a szakmai események előkészítésében, megszervezésében.
o a jelzőrendszer működése során ellenőrzi és szakmailag támogatja a szolgálat tevékenységét
o hatósági intézkedésre való javaslattétel esetén továbbítja a szolgálat által előkészített javaslatot,
o a gondozási –nevelési terv tervezésébe bevonja a szolgálatot

Személyi feltételek:
A központ munkatársai: 1 főszakmai vezető
4 fő esetmenedzser
1 fő pszichológus
1 fő jogász
1 fő családterapeuta
Tárgyi feltételek:
A 11 településen kiépített infrastruktúra (irodahelységek, bútorok, informatika) lehetőséget ad arra, hogy az esetmenedzserek a védelembe vett gyermek településén konzultáljanak az alapszolgálat munkatársaival, családlátogatást, fogadóórát tarthassanak. Heti rendszerességgel konzultálnak a központ vezetőjével.
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében
o koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
o szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves intézkedési terv elkészítéséhez
o összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített intézkedési tervet,
o a család és gyermekjóléti szolgálat kérésére konfliktusok esetén segítséget nyújt, intézkedik.
o megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban.
o a jelzőrendszer hatékony működésének érdekében jelzéssel él a gyámhatóság felé a jelzési vagy együttműködési kötelezettség elmulasztása esetében.
o kapcsolatot tart az OKIT – al.
o a járási jelzőrendszer megfelelő működését járási jelzőrendszeri koordinátor segíti és felügyeli.
Hatósági tevékenységhez tartozó feladatok:
o javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
o feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
o javaslat a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására
o javaslat a gyermek tankötelezettségének előmozdítására
o a gyermek családjából történő kiemelésére
o javaslat a gyermek leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására
o együttműködés a pártfogói szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel
o családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
o utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően
o védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési tervet készít, családgondozást végez és a családi pótlék természetben történő nyújtásához pénzfelhasználási tervet készít.
Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
o családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
o utógondozó szociális munka biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

Speciális Szolgáltatások biztosítása
Készenléti Szolgálat

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálat krízis esetén állandóan hívható telefonszám biztosításával nyújtott szolgáltatás.

A krízishelyzetben hívható telefonszám: 06-30-220-1325

Kapcsolatügyelet

A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín biztosítása, valamint a konfliktuskezelő szolgáltatás nyújtása, gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás biztosítása.
A szolgáltatás gyámhivatali vagy bírósági döntést követően vehető igénybe, a Központ egyeztetésével.

Jogi tanácsadás:

A Szolgálat, valamint a Központ klientúrájában megjelenő jogi kérdéseket, problémákat közvetítik a családsegítők jogi tanácsadásra. Jogászunk mindenféle jogi kérdésben csupán tanácsadást, beadvány megfogalmazását, jogi nyelven megfogalmazott levelek értelmezését, iránymutatást nyújt a fogadóóra keretében.
A szolgáltatások előzetes, családsegítői delegálás alapján vehetők igénybe, a szakemberekkel egyeztetett időpontban, a Központ irányításával.

Pszichológiai tanácsadás

Jelenleg a Szolgálat, valamint a Központ esetkezeléseiben megjelenő szakmai kompetencián túl mutató kérdésekben közvetítik a családsegítők a pszichológushoz a klienseket.
Elsőbbséget élveznek a krízishelyzetek, amely megoldására a családgondozás mellett pszichológiai támogatást nyújt a tanácsadó.
A szolgáltatások előzetes, családsegítői delegálás alapján vehetők igénybe, a szakemberekkel egyeztetett időpontban, a Központ irányításával.
Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia (szükség esetén):
A családkonzultáció vagy családterápia olyan többszemélyes segítő beszélgetés, amely lehetőséget nyújt családoknak arra, hogy a családtagok közösen találjanak, egy minden fél számára megnyugtató megoldást problémáikra, nehéz élethelyzeteikre. A konzultáció illetve a terápia célja a család minden tagjában igényként megjelenő változás elérése, a megfelelő megoldások megtalálása, a családi rendszer együttes erővel történő “finom újrahangolása”, kiegyensúlyozottabb kapcsolatrendszerek kiépítése, és ez által boldogabb élet alapjainak letétele.
A szolgáltatások előzetes, családsegítői delegálás alapján vehetők igénybe, a szakemberekkel egyeztetett időpontban, a Központ irányításával.
Minőségirányítás
Az intézményben folyó munkával kapcsolatban alapfeltétel az elkötelezettség, a minőségi munkára. A minőségpolitika és a minőségi célok meghatározása, az erőforrások biztosítása, a rendszeres átvizsgálások mind a rendszer működését hivatottak elősegíteni.
Pontosan meghatározzuk és biztosítjuk a szükséges erőforrásokat így lehetőség van a minőségirányítási rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez. Fontos része a tervezésnek a prevencióra fordított források biztosítása, mert hisszük, hogy megtérülő befektetés a gyerekeknek éves szinten megtartott Galga menti ifjúsági Nap (GIN) vagy a már 25 éve rendezett Idősek Világnapja. Ezekkel a rendezvényekkel nem a napi problémákra fókuszálunk, hanem a hasznos információ dús időtöltésre a térség színes kulturális értékeire, hagyományaira hívjuk fel a figyelmet.
A minőségbiztosítás fontos része a kollégák folyamatos továbbképzése, hiszen minőségi munkát csak a folyamatos naprakész információk megszerzésével lehet biztosítani.

Gyermekjogi képviselő a járásban Juhász Leventéné
Cím 1365 Budapest Pf: 646
Telefonszám +36 -20-489-9629
E-mail leventene.juhasz[kukac]ijb.emmi.gov.hu
Ellátott jogi képviselő a járásban Forgács Béla
Cím 1365 Budapest Pf: 646
Telefonszám +36 -20-489-9529
E-mail bela.forgacs[kukac]ijb.emmi.gov

A Kistérségi Gondozási Központ munkatársai mindennapi munkájuk során elismerik és tiszteletben tartják, az emberek értékeit, méltóságát, származásra, társadalmi helyzetre, nemre, korra, meggyőződésre tekintet nélkül.
Küldetésünk, hogy képessé tegyük a hozzánk fordulókat lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására és az általuk megfogalmazott célok elérésére.

A Kistérségi Gondozási Központ fő célkitűzéseként, mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelően a legjobb tudásunk szerint az ellátást igénybe vevők legnagyobb megelégedésére nyújtsuk a szolgáltatásainkat.

A Kistérségi Gondozási Központ fogadóórái

Kistérségi Gondozási Központ  aszódi kistérségre vonatkozó fogadóóráit a  csatolt dokumentumban tekinthetik meg:

Kistérségi Gondozási Központ fogadóórái