Kezdőlap > Városháza > Ügyintézés > Kereskedelmi ügyek –Működési engedélyezési ügyek

Kereskedelmi ügyek –Működési engedélyezési ügyek

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézésről ide kattintva tájékozódhat.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: https://epapir.gov.hu/sugo

epapir_felhasznalo_kezikonyv

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban. Szolgtv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

A Kr. a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.

A rendelet alkalmazásában

Bejelentés-köteles termékkörök: a Kr. 6. mellékletében meghatározott termékkörök.
Engedélyköteles kereskedelmi termékkörök: a Kr. 3. mellékletében meghatározott termékkörök.

Az eljárások illetéke, díja

 • Bejelentés-köteles tevékenység: 2021. január 1-jétől illetékmentes.
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes
 • Működési engedély: Illetékmentes
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes

Eljáró hatóság

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el.

A többi kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység helye szerinti jegyző az illetékes kereskedelmi hatóság.

Eljárás bejelentés-köteles termékkörök esetén

Bejelentés-köteles termékkör esetén a bejelentés megtételét követően megkezdhető a kereskedelmi tevékenység.
Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges illetékbélyeggel ellátva, becsatolva a szükséges dokumentumokat.

Amennyiben a bejelentés megfelel a Szolgtv. 22. § és a Kr. 6. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi a bejelentést tevőt. A jegyző által vezetett közhiteles nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Amennyiben jogszabály előírja egyes termékkörök esetén, hogy a forgalmazáshoz külön hatóság engedélye szükséges, akkor – bár működési engedélyt nem kell kérni – a külön engedély iránti kérelmet a tevékenység köztelező bejelentésével együtt a jegyzőhöz is be lehet nyújtani, aki azt továbbítja a külön engedély kiadására illetékes hatósághoz.

Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 12. § (1) alapján: a 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a járási állategészségügyi hivatal külön engedélyével történhet.

Eljárás üzletköteles termékkörök esetén

Üzletköteles termékkört csak jogerős működési engedély birtokában lehet értékesíteni.

A működési engedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a kereskedelmi tevékenység szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani, becsatolva szükséges dokumentumokat.

Amennyiben a kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a kereskedelmi hatóság lefolytatja a működési engedélyes eljárást, majd a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Adatváltozás bejelentése bejelentés-köteles és működési engedély köteles termékköröknél

A kereskedő a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek, mint szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.
A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Megszüntetés

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnél: a Szolgtv. 24. § (3) alapján a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Üzletköteles-termékkörök esetén

az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Bejelentés vagy engedély nélkül végzett kereskedelmi tevékenység esetén

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

Ügyleírás

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban. Szolgtv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet végezni bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén az illetékes jegyzőhöz történő bejelentést követően, üzletköteles termékek esetén jogerős működési engedély birtokában lehet.

Csatolt okiratok

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti szerződés;
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Mellékletek

 • igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről vagy cégkivonat (végzés),, aláírási címpéldány (cég esetén);
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • tevékenység megkezdésekor a vásárlók könyve hitelesítés céljából
 • kommunális hulladék elszállításáról szóló vállalkozói szerződés

Ügyintézés határideje és díja

Az ügyintézési határidő bejelentés beérkezésétől számított 15 nap, illetve a kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

A bejelentés-köteles tevékenység esetén az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni a kérelmen.

Működési engedélyes eljárás: 2016.01.01-től illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (továbbiakban: Itv.);
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;
 • 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről;

Egyéb fontos tudnivalók

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.
Adatváltozást haladéktalanul, nyitvatartási idő módosítást és megszűnést 8 napon belül kell az illetékes jegyzőhöz bejelenteni.

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I. em. 33. ajtó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: 28/500-666/118

Letölthető nyomtatványok

  Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Működési engedély iránti kérelem_2017
Változás bejelentés kereskedelmi tevékenységről (adatváltozás, üzemeltető váltás, jogutódlás, új tevékenységi kör felvétele)
Nyitvatartási idő mód kereskedelmi tevékenységről
BEJELENTÉS ÜZEMELTETŐ VÁLTÁSRÓL
Kereskedelmi tevékenység megszűnéséről szóló bejelentés