Kezdőlap

Kereskedelmi ügyek –Működési engedélyezési ügyek

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézésről ide kattintva tájékozódhat.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: https://epapir.gov.hu/sugo

epapir_felhasznalo_kezikonyv

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Részletes tájékoztatás a hivatali portál működéséről:

https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol/

Önkormányzati hivatali portálon benyújtható kérelmek:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban. Szolgtv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

A Kr. a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.

A rendelet alkalmazásában

Bejelentés-köteles termékkörök: a Kr. 6. mellékletében meghatározott termékkörök.
Engedélyköteles kereskedelmi termékkörök: a Kr. 3. mellékletében meghatározott termékkörök.

Az eljárások illetéke, díja

 • Bejelentés-köteles tevékenység: 2021. január 1-jétől illetékmentes.
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes
 • Működési engedély: Illetékmentes
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes

Eljáró hatóság

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el.

A többi kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység helye szerinti jegyző az illetékes kereskedelmi hatóság.

Eljárás bejelentés-köteles termékkörök esetén

Bejelentés-köteles termékkör esetén a bejelentés megtételét követően megkezdhető a kereskedelmi tevékenység.
Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges illetékbélyeggel ellátva, becsatolva a szükséges dokumentumokat.

Amennyiben jogszabály előírja egyes termékkörök esetén, hogy a forgalmazáshoz külön hatóság engedélye szükséges, akkor – bár működési engedélyt nem kell kérni – a külön engedély iránti kérelmet a tevékenység kötelező bejelentésével együtt a jegyzőhöz is be lehet nyújtani, aki azt továbbítja a külön engedély kiadására illetékes hatósághoz.

Élelmiszerek kereskedelmi forgalomba hozatalához 2021. július 1-től nem kell külön engedélyt kérni, a kereskedőnek azonban FELIR azonosítóval kell rendelkezni. Tájékoztatás a FELIR azonosítóról: https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1166156/FELIR+tajekoztato.pdf

Vendéglátás folytatása esetén a Kr. 4. mellékletében megjelölt vendéglátási formát is be kell jelenteni. A kereskedő köteles regisztrálni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján (www.ntak.hu) és rendelkeznie kell az NTAK számára adatot szolgáltató szoftverrel (2023. július 1-től).

Eljárás üzletköteles termékkörök esetén

Üzletköteles termékkört csak jogerős működési engedély birtokában lehet értékesíteni.

A működési engedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a kereskedelmi tevékenység szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani, becsatolva szükséges dokumentumokat.

Amennyiben a kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a kereskedelmi hatóság lefolytatja a működési engedélyes eljárást, majd a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Adatváltozás bejelentése bejelentés-köteles és működési engedély köteles termékköröknél

A kereskedő a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek, mint szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Megszüntetés

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnél: a Szolgtv. 24. § (3) alapján a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Üzletköteles-termékkörök esetén

az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Bejelentés vagy engedély nélkül végzett kereskedelmi tevékenység esetén

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

Ügyleírás

A Kertv., a Szolgtv. és a Kr. tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet végezni bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén az illetékes jegyzőhöz történő bejelentést követően, üzletköteles termékek esetén jogerős működési engedély birtokában lehet.

Csatolt okiratok

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti szerződés;
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Mellékletek

 • igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén);
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • tevékenység megkezdésekor a vásárlók könyve hitelesítés céljából
 • kommunális hulladék elszállításáról szóló vállalkozói szerződés

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő bejelentés beérkezésétől számított 8 nap, illetve a kérelem beérkezésétől számított 25 nap.

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (továbbiakban: Itv.);
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

Egyéb fontos tudnivalók

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető. Adatváltozást haladéktalanul, nyitvatartási idő módosítást és megszűnést 8 napon belül kell az illetékes jegyzőhöz bejelenteni.

 

Letölthető nyomtatványok

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Működési engedély iránti kérelem
Változás bejelentés kereskedelmi tevékenységről (adatváltozás, üzemeltető váltás, jogutódlás, új tevékenységi kör felvétele)
Nyitvatartási idő mód kereskedelmi tevékenységről
Bejelentés üzemeltető váltásról
Kereskedelmi tevékenység megszűnéséről szóló bejelentés
 

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztály

Telefon+36 28 500 675
Emailtibor.kapitz@aszod.hu

Ügyintézők elérhetősége

NévKapitz Tibor
Telefon+36 28 500 675
Emailtibor.kapitz@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek8.00 - 12.00