Járművek közterületen tárolásának szabályai

Tisztelt aszódi polgárok, barátaim!

Jogos elvárás városunk polgáraitól, hogy tiszta, szép, rendezett településen élhessenek. Aszód Város mindenkori képviselő-testülete az együttélés szabályait helyi rendeletekben szabályozta és szabályozza mai is. Minden rendelet, szabályozás annyit ér, amennyit betartunk vagy betartatunk belőle.

Hiába a legjobb szándék, az akarat, ha rendeleteinket nem tartjuk be, és azt gondoljuk, attól szép a világ, ha azt teszünk benne, amit akarunk. Sajnos vagy hála istennek – ki-ki nézőpontja szerint – ez nem így van, életünket különböző szabályok foglalják keretbe.

A motorizáció robbanásszerű növekedésével egyre több gépjárművet használunk, sokszor családonként mér nem egy, hanem több autóval rendelkezünk. Ez egyrészt örvendetes, hiszen polgáraink emelkedő életszínvonalát mutatja, másrészt sokasodnak megoldásra váró gondjaink is. A város közterületén egyre több lerobbant, üzemképtelen gépjárművel találkozunk, melyek tárolását tulajdonosai a közterületen óhajtják megoldani.

Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy Aszód Város Képviselő-testületének 16/2017. (XI.17. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól című rendelete szabályozza a közterületen történő gépjármű tárolás rendjét. Idézet a rendeletből:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében… foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Rendelet III. fejezet. 4. pont: Járművek közterületen tárolásának szabályai
16. §
(1) A forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem rendelkező vagy üzemképtelen járműveket közterületen kizárólag az erre vonatkozó kérelemre kiadott közterület-használati engedély alapján lehet tárolni. A közterület-használati engedély legfeljebb harminc napra adható. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek esetében az engedélyes köteles a közterület-használati engedély másolatát, továbbá a díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát a járművön jól látható helyen kifüggeszteni.
(3) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a Rendészet a tulajdonos költségére eltávolíthatja.

A Polgármesteri Hivatal szervezetében újonnan létrehozott Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály feladatköre többek között a rendeletben meghatározott jogalkotói akarat végrehajtása és folyamatos ellenőrzése. A város területén a közterület felügyelők feltérképezik a közterületen tárolt üzemképtelen gépjárművek tulajdonosait, őket a gépjármű elszállításáról felszólítják, ennek eredménytelensége esetén a gépjárművet elszállítjuk és annak költségeit a gépjármű tulajdonosától vagy üzembentartójától – szükség esetén jogi úton – behajtjuk. Szeretném, ha az is világos lenne, nem a büntetés a célunk.

Célunk városunk szépítése, környezetünk védelme. Ebbe nem fér bele az utcán tárolt roncs autó és az alatta éktelenkedő olajfolt látványa. Ehhez kérem szíves együttműködésüket!

Tisztelettel: Sztán István polgármester