HIRDETMÉNY a 2023. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt teszem közzé.

Azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek a 2023/2024. nevelési évben az alábbiak szerint nyerhetnek felvételt az óvodába.

 

 1. A 2023/2024. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Aszód városban:

 

A beíratás helye: Aszódi Napsugár Óvoda 2170 Aszód, Szent Imre u. 1.

Ideje:   2023. május 8. (hétfő) 8-12 óráig és

 1. május 9. (kedd) 13-16 óráig

 

A beíratás helye: Szivárvány Tagóvoda 2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Ideje:  2023. május 10. (szerda) 8-12 óráig, és

 1. május 11. (csütörtök) 13-16 óráig

 

 1. Az óvoda felvételi körzete: Aszód város közigazgatási területe.

 A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek TAJ kártyája.

 

 1. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.

 

 1. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2023. május 31.

 

 1. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

 

 1. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett, gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

 

 1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

 

 

 

Dr. Lukács Adrienn

jegyző