Hirdetmény a 2019. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2019. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

1.  2018/2019. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Aszód Városban:

A BEÍRATÁS HELYE: ASZÓDI NAPSUGÁR ÓVODA 2170 ASZÓD, SZENT IMRE U. 1.
IDEJE: 2019. MÁJUS 6. (HÉTFŐ) 8.00 – 12.00 ÓRÁIG ÉS
2019. MÁJUS 7. (KEDD) 13.00 – 16.00 ÓRÁIG,

A BEÍRATÁS HELYE: SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA 2170 ASZÓD, FALUJÁRÓK ÚTJA 5.
IDEJE: 2019. MÁJUS 8. (SZERDA) 8.00 – 12.00 ÓRÁIG, ÉS
2019. MÁJUS 9. (CSÜTÖRTÖK) 13.00 – 16.00 ÓRÁIG.

2. Az óvoda felvételi körzete: Aszód Város közigazgatási területe.

3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a gyermek TAJ kártyája.

4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.

5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 23-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

dr. Ballagó Katalin
jegyző