Kezdőlap

Helyi iparűzési adó

Teendők az önkormányzati adóhatóság felé

  • a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentkezni az iparűzési adó alá,
  • adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adót egyidejűleg megfizetni – Aszód Város Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00273855-00100001 számú iparűzési adó beszedési számlájára -, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza (a bevallás „G” jelű betétlapján) a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözete,
  • adóelőleg fizetési kötelezettségét az adózó önadózás útján teljesíti az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.

A 2020. évi adóbevallást 2021. május 31-ig kell benyújtani illetőleg, az adókülönbözetet ezen időpontig kell a megfizetni a 12001008-00273855-00100001 számú iparűzési adó befizetési számlára.

A kimutatott adótúlfizetés összegét ettől az időponttól lehet visszaigényelni, a bevallás „G” jelű betétlapján. Ezen a nyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál (pl.NAV) van-e esedékessé vált köztartozása.

2021. első félévi előlegfizetési határidő 2021. március 16.

Az adó mértéke: (22/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet) 2. §

(1) bekezdés: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (Htv.) 41 §-ának előlegfizetési időszakra vonatkozó rendelkezése szerint: az adóelőlege(ke)t az adózónak kell megállapítania, bevallania.

A benyújtott bevallások végrehajtható okiratnak minősülnek.

A magánszemély adózó csekken vagy átutalással, míg a bankszámla nyitására kötelezett adózók kizárólag banki átutalással teljesíthetik befizetéseiket az adószámuk pontos megjelölésével.

Felhívjuk az adózók figyelmét a hiányosan kitöltött nyomtatványok akadályozzák a bevallások feldolgozását, ezért kérjük azok pontos kitöltését, kiemelt figyelemmel a VIII. pontra: „Adóelőleg bevallás” adatszolgáltatására. (Kitöltése kötelező még abban az esetben is ha annak értéke „0”).

Amennyiben az adózó saját ügyében nem kíván személyesen eljárni, abban az esetben törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti meghatalmazás vagy megbízás bemutatásával, átadásával.

  • Előlegfizetés (kitöltése a bevallási nyomtatványon)
    Első előlegrészlet esedékessége: 2021. szeptember 15. (összege : 2020. évi adó és a 2021. március 15-ig esedékessé vált adóelőleg pozitív különbözete)
  • Második előlegrészlet esedékessége: 2022. március 15. (összege általános esetben a 2020. évi adó fele)

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az Art 49. §. (5) Az adó megfizetése, a költségvetési támogatás igénybevétele az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizetheti meg. Felhívom szíves figyelmét, hogy az Art. 220. § (1) bekezdés alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. Ezen jogszabály (2) bekezdése szerint kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 9. § értelmében helyi adóügyben, települési adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek önkormányzata a helyi adót, települési adót bevezette.

A befizetés módja átutalással 12001008-00273855-00100001 számlaszámra teljesíthető.

A bevallási kötelezettséget elektronikus úton, az állami adóhatóságon keresztül, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával tudja teljesíteni az adózó. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi. Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Függetlenül attól, hogy az adóalany a helyi iparűzési adó bevallását az állami adóhatóság részére nyújtotta be elektronikus úton.

Amennyiben a bevallás kitöltése során további segítségre van szüksége az Adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Kapcsolódó Jogszabályok

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a helyi iparűzési adóról szóló 22/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Helyi iparűzési adó

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ágazat: adóügy

Ügytípus: helyi iparűzési adó

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00