Kezdőlap

Házasságkötés

A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A házasságkötés időpontja legkorábban a jegyzőkönyv felvételétől számított harmincegyedik napra tűzhető ki.

A külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges okiratokat és a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, elbírálás céljából. Az elbírálási idő: 30 nap. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási időt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja.

A szükséges okmányok magyar házasulók esetében:

 • személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány vagy magyar útlevél és lakcímigazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • családi állapot igazolás
  • elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző házasságáról készített záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
  • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • 16. életévét betöltött személy esetében a gyámhivatal előzetes engedélye szükséges

Külföldi állampolgár házasulónak

 • igazolnia kell a személyazonosságát, állampolgárságát.(igazolvány, útlevél)
 • csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonatát, (egyes országok esetében diplomácia felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva), amit Magyarországon kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul által fordíttathat le.
 • tanúsítványt hiteles magyar fordításban (egyes országok tekintetében diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille hitelesítéssel ellátva.)
  A tanúsítványt kiadja a külföldi házasuló államának illetékes hatósága.
  A tanúsítvány tartalmáról az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.
 • lakbizonylat, ha a tanúsítvány azt nem tartalmazza (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva ) hiteles magyar fordításban
 • családi állapot igazolás (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva )
  • elváltnál: jogerős bírósági ítélet OFFI fordításban,
  • özvegy családi állapotnál: halotti kivonat OFFI fordításban,
  • nőtlen és hajadon esetén: a tanúsítványnak tartalmaznia kell.

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről:

 • a hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében írásban (formanyomtatványon) kérelmet kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél, amelyet a jegyző engedélyez
 • a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni a meghatározott díjat, amelyet igazolni kell az anyakönyvvezetőnek
 • vasárnap, ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem engedélyezhető
 • hivatali munkaidőben a házasságkötő teremben történő házasságkötések térítésmentesek
 • hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl 10.000.-Ft-os díjat kell befizetni (a Polgármesteri Hivatal számlájára: 12001008-01336036-00100009). Ha a házasulandók közül egyik fél sem rendelkezik aszódi lakcímmel 15.000 Ft díjat kell fizetni.
 • hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetében 20.000.- Ft díjat kell fizetni, ha a házasulandók közül egyik fél sem rendelkezik aszódi lakcímmel 30.000 Ft díjat kell fizetni.
 • hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén 30.000.- Ft díjat kell fizetni, ha a házasulandók közül egyik fél sem rendelkezik aszódi lakcímmel 45.000 Ft díjat kell fizetni.
 • rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára és az egészségügyi és szociális intézményben lebonyolított házasságkötés díjmentes
 • a házasságkötés elmaradása esetén az eseményt megelőző 3 napon belül bejelentik akkor a befizetett díj 15 napon belül vissza térítésre kerül

(A díj tételek Aszód Város Önkormányzatának Képviselő- testületének 12/2014.(IX.12.) számú rendelete alapján kerültek megállapításra.)

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok

–        Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
–        A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
–        A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)
–        A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
–        Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
–        A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
–        A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)
–        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
–        A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9., I. em. 33. ajtó

Ügyintézők elérhetősége

NévDani Annamária
Telefon+36 30 999-1175
Emailannamaria.dani@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00