Kezdőlap

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz nyújtott támogatás

Jogosultsági feltételek

Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, ápolására támogatásban részesíthető az az Aszód városban legalább egy éve lakóhellyel rendelkező személy, rendszeres gyógyszertámogatásra nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

  1. egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,
  2. 2 fős család esetében a nyugdíjminimum 225 %-át,
  3. 3 vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 200 %-át.

Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül a meghatározott jövedelemhatár a nyugdíjminimum 25%-ával megemelkedik.

Nem állapítható meg gyógyszerszükségletének kielégítésére támogatás annak a személynek, aki az Sztv. 50.§-a alapján közgyógyellátásra jogosult.

Ápolási-gondozási ellátás az egészségi állapot megromlása, fizikai, szellemi vagy érzelmi fogyatékosság vagy érzékszervi károsodás esetén adható 6 hónap időtartamra.

A támogatás mértéke

A jogosult részére gyógyszerszükségletének kielégítésére megállapítható gyógyszerutalvány éves keretösszege a nyugdíjminimum 150 %-a.

Az Sztv. értelmében családnak minősülő közeli hozzátartozók részére megállapított gyógyszerutalványt az éves keretösszegbe együttesen bele kell számítani.

Természetben-gyógyszerutalvány formájában adható.

A gyógyászati segédeszközre adható támogatás összege egy naptári évre vonatkozóan az 50.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
A gyógyászati segédeszköz támogatás évente a keret összeg kimerítéséig vehető igénybe.

Ápolási-gondozási támogatás havi 20.000.- Ft

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A kérelemhez csatolni kell a háziorvos, vagy a szakorvos igazolását (javaslatát)az acut megbetegedés kezeléséhez szükséges gyógyszer szükségletéről és gyógyszerkiadásairól,a gyógyászati segédeszköz felírásáról.

A kérelemhez csatolni kell gondozásra szorultságot igazoló háziorvosi, vagy a szakorvosi igazolást. Az igazoláshoz a mindennapi életvitel során végzett tevékenységeket kell mérlegelni, így különösen öltözés és vetkőzés, személyes higiéniához tartozó tevékenységek, ételkészítés, illemhely használata, gyógyszerek bevétele.

A kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolást-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Gyógyszerutalvány_Gyógyászati segédeszköz_ Ápolási-gondozási támogatás