Kezdőlap

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz, egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltáshoz nyújtott támogatás

Jogosultsági feltételek

Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, ápolására támogatásban részesíthető az az Aszód városban legalább egy éve lakóhellyel rendelkező személy, rendszeres gyógyszertámogatásra nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő személy esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át
b) 2 fős család esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 65 %-át,
c) 3 vagy ennél több fős család esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %-át.
Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a mindenkori nettó minimálbér 10 %-ával megemelkedik.

Nem állapítható meg gyógyszerszükségletének kielégítésére támogatás annak a személynek, aki az Sztv. 50.§-a alapján közgyógyellátásra jogosult.

Ápolási-gondozási ellátás az egészségi állapot megromlása, fizikai, szellemi vagy érzelmi fogyatékosság vagy érzékszervi károsodás esetén adható 6 hónap időtartamra.

A kihirdetett veszélyhelyzet, járványhelyzet esetén a pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás beszerzéséhez támogatásban részesíthető az az Aszód városban legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező 65. életévet betöltött személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a) egyedül élő személy esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át
b) családos esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 65 %-át.
Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a mindenkori nettó minimálbér 10 %-ával megemelkedik.

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha az (1) vagy (2) pontban foglalt jogosult kérelméhez csatolja az
a) orvosi igazolást arról, hogy számára a védőoltás beadható,
b) orvosi igazolást arról, hogy a védőoltást megkapta, ennek hiányában a védőoltás költsége a kérelmezőre hárul át.
A támogatás mértéke

A jogosult részére gyógyszerszükségletének kielégítésére megállapítható gyógyszerutalvány éves keretösszege a nyugdíjminimum 150 %-a.

Az Sztv. értelmében családnak minősülő közeli hozzátartozók részére megállapított gyógyszerutalványt az éves keretösszegbe együttesen bele kell számítani.

Természetben-gyógyszerutalvány formájában adható.

A gyógyászati segédeszközre adható támogatás összege egy naptári évre vonatkozóan az 50.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
A gyógyászati segédeszköz támogatás évente a keret összeg kimerítéséig vehető igénybe.

Ápolási-gondozási támogatás havi 20.000.- Ft

A pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás támogatás összege a védőoltás gyógyszertári számlával igazolt árának 100 %-a, de legfeljebb 17.000,-Ft.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A kérelemhez csatolni kell a háziorvos, vagy a szakorvos igazolását (javaslatát)az acut megbetegedés kezeléséhez szükséges gyógyszer szükségletéről és gyógyszerkiadásairól,a gyógyászati segédeszköz felírásáról.

A kérelemhez csatolni kell gondozásra szorultságot igazoló háziorvosi, vagy a szakorvosi igazolást. Az igazoláshoz a mindennapi életvitel során végzett tevékenységeket kell mérlegelni, így különösen öltözés és vetkőzés, személyes higiéniához tartozó tevékenységek, ételkészítés, illemhely használata, gyógyszerek bevétele.

A kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolást-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Gyógyszerutalvány, Gyógyászati segédeszköz, Ápolási-gondozási, védőoltás támogatás