Kezdőlap

Fás szárú növény (fák és cserjék) kivágása iránti engedélykérelem, növénykarbantartás

Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett fakivágások

1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását – kérelemre – a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A kérelmet a Korm. rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező csatolja a kivágandó közterületi fa tulajdonosának – az illetékes önkormányzatnak – az írásbeli hozzájárulását is.

Az engedélyben meghatározásra kerül az is, hogy a kivágott fás szárú növény pótlásaként, egy éven belül, a városi fásítási tervnek megfelelő fajtájú és daraszámú facsemetét kell az engedélyesnek ültetnie azzal, hogy a pótlás céljából történt telepítést meg kell ismételnie, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem eredt meg. A jegyző a szakszerű pótlást ellenőrzi. Amennyiben a fás szárú növény pótlása adott helyen a földrészlet adottságai miatt nem vagy csak részben teljesíthető, akkor a pótlást más kijelölt ingatlanon történő telepítéssel vagy önkormányzati rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés (fabankba történő befizetés) megtételével kell teljesíteni.

Ezen kívül a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva a jegyző engedélyezi a helyi jelentőségű védett területen lévő fakivágást is.

2) Belterületen, a közterületen lévő fás szárú növény élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból engedély nélkül is kivágható a Korm. rendelet 7. §-a szerint. Ebben az esetben annak, aki a fás szárú növényt kivágta a kivágás tényét, a kivágástól számított 3 napon belül a Korm. rendelet szerinti formanyomtatványon be kell jelentenie a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak a jegyző a tulajdonost pótlásra kötelezi.

Az eljárás illetéke 2021. január 1-jétől illetékmentes.
Az ügyintézési határidő az általános szabályok szerinti – 21 nap.

 

Önkormányzati eljárás keretében történő fakivágások

Az Önkormányzat közterületein található fák kivágását bejelentés alapján (intézmények, katasztrófavédelem, közterület-felügyelet, magánszemély, stb. által bejelentett) a hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Osztálya gyűjti és ellenőrzi. A közterületen kiszáradt, balesetveszélyes, vagy károkozás megelőzése érdekében található fákat az Önkormányzat vállalkozó bevonásával vágatja ki. A tervszerű csoportos fasorcseréket (elöregedett, invazív, allergén, vagy közműérintettség miatt) az érintett ingatlantulajdonosok előzetes kiértesítése alapján az Önkormányzat ugyan csak vállalkozó bevonásával vágatja ki.

A kivágott fák pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik az őszi és tavaszi időszakban. Figyelembe véve a helyi adottságokat (utak, járdák, közművek, stb.) egy-egy pótlás nem minden esetben történik a kivágott fa helyszínén.

Önkormányzati hatáskörbe nem tartozó fakivágások

Az Önkormányzat közigazgatási területén található nem közterület besorolású területeken, az ingatlan tulajdonosok és/vagy az ingatlant, területet jogszabály alapján kezelő szervezetek is végezhetnek fás szárú növények kivágást (pl. erdők, Élővíz-csatorna mederpart, stb.). Amennyiben az Önkormányzat tájékoztatást kap tervezett fakivágási tevékenységről, az adott terület tulajdonosától, kezelőjétől, úgy a rendelkezésre álló adatokat közzéteszi ebben a táblában.

Alkalmazott jogszabályok:

  • 2016. évi CL. törvény;
  • 1996. évi LIII. törvény;
  • 2013. évi CLXV. törvény;
  • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet;
  • 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet;
  • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Ocskó Henrietta

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: 28/500-550
e-mail: henrietta.ocsko@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Fakivágási engedélykérelem / bejelentés