Kezdőlap > Városháza > Ügyintézés > Építéshatósági ügyek

Építéshatósági ügyek

Az építéshatóság illetékességi területe:

 • Aszód,
 • Bag,
 • Domony,
 • Galgahévíz,
 • Galgamácsa,
 • Hévízgyörk,
 • Iklad,
 • Kartal,
 • Tura,
 • Vácegres,
 • Verseg

Általános tájékoztató az építésügyi- és építésfelügyeleti hatósági rendszerről:

www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas

Illetékességet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 16.1. pontja, hatáskört az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) kormányrendelet 1. § (1) bekezdése állapítja meg.

Eljárás megindítása: kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is.

Elektronikus ügyintézés az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – az ÉTDR – használatával.
Egyéb tájékoztatók a rendszer használatáról: www.e-epites.hu/etdr

Ügyintézési határidők

 • Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 25 nap.
 • (2) Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap.
 •  Építésrendészeti eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap.

Nyomtatványok letölthetők

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok

Lakossági tájékoztatók az egyes ügyfajtákról:

www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

Az eljárások során alkalmazott fontosabb jogszabályok:

 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet,
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. számú törvény (ÉTV),
 • az országos településrendezési és építési követelményeket megállapító 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK),
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • valamint a települések Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervei.

Ügyintézés helye:

Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelye
2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Kiss Sándor
Szeimann János

Ügyintézők elérhetősége:
Tel: 28/500-550
e-mail: sandor.kiss@aszod.hu, janos.szeimann@aszod.hu

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság eljárási illetéke

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke

I. Az építésügyi hatóságnál indított

1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték

a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,

b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén

ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,

bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,

c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,

d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett

da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy

db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,

f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,

2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül

a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül

a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint,

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,

7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,

8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3-5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,

9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1-5. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint,

11. Hatálytalan: 2017. III. 16-tól.

12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint,

13. az 1-12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint.

II.    Hatálytalan: 2017. III. 16-tól.

III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.

IV. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes

a) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása,

b) az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.

VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint.

Az illeték fizetés módjáról itt tájékozódhat

Tervezők figyelmébe ajánljuk az alábbiakat:

Aszód Város Helyi Építési Szabályzat

Aszód Város Online Térképe

Aszód Város településképi rendelete

Településképi eljárások

A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és –rendezés területén. 2017. január 1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a településképi védelmi rendelet (TKR).

Aszód Város Képviselő-testülete 2017. decemberében elfogadta a város településképi arculati kézikönyvét, 2018. februárjában pedig megalkotta a településkép védelmi önkormányzati rendeletét, mely 2018. február 24-én hatályba is lépett.

A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg, tulajdonképpen a TKR szakmai munkaanyaga. A TAK-ban definiálásra került a város építészeti karakterét meghatározó településképi jellemzők, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek, azok arculati jellemzői és értékei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek. A kézikönyv tartalmazza a helyi épített örökség védendő elemeit, objektumait sok színes képpel bemutatva ezeket.

A TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket, szabályozza a településképi bejelentési- és véleményezési eljárást. A rendelet mellékletében került felsorolásra a helyi értékek jegyzéke, a helyi területi védelmemmel érintett utcák lehatárolása, valamint a településképi szempontból meghatározó területek térképi meghatározása is.

A TKR és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll egymással, mindkét rendelet egyaránt alkalmazandó. Közérthetően megfogalmazva, a TKR a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a HÉSZ a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.

Felhívjuk a tervezők és az építtetők figyelmét, hogy 2018. február 24-t követően valamennyi építési tevékenység során kötelező betartani a TKR rendeletben foglaltakat, így az építési engedély köteles, vagy a nem építési engedély köteles, valamint az egyszerű bejelentési eljárást követően végezhető építési tevékenységek esetén is.

A TKR újra szabályozza a város területén a településképi bejelentési és véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek körét is, valamint új elemként kötelező szakmai konzultációt ír elő az egyszerű bejelentési eljárást megelőzően is. .

A szakmai konzultációnak nincs díja vagy illetéke.

A településképi véleményezési és bejelentési eljárás, valamint a településkép védelmi konzultáció és tájékoztató formanyomtatványon kezdeményezhető.

A településképi vélemény kialakítása és kiadmányozása – az épitési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén – a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával.

A településképi véleményezési eljárás illetéke: 3000,- Ft.

A településképi bejelentés tudomásul vétele és annak kiadmányozása – a nem építési engedély alapján végezhető, és nem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a hatálya alá tartozó (egyszerű bejelentés alapján végezhető) építési tevékenységek, reklám- vagy reklámhordozó elhelyezése, építmény rendeltetésének változása esetén – a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával.

A településképi bejelentés eljárás illetéke: 3000,- Ft.

A településképi kötelezés a fenti eljárások valamelyikének elmulasztása, vagy az eljárásban egyeztetett, igazolt településképi megfelelésnek ellentmondóan végrehajtott építési tevékenység, vagy rendeltetés váltás, illetve azzal összefüggő hiányosság feltárását követően a településképi követelményeknek való megfelelésre irányuló eljárás. A településképi kötelezést a Polgármesteri Hivatal jelzése vagy ott leadott állampolgári bejelentés alapján a Polgármester bocsátja ki – a mulasztás, illetve településképi nem megfelelés súlyával összhangban – a főépítész szakmai álláspontja és az Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének figyelembevételével. A jogerőre emelkedett településképi kötelezés előírásainak be nem tartása következtében a Képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot is kiszabhat a mulasztás elkövetőjére. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul.

Az új rendelet alkalmazásával kapcsolatosan és időpont egyezetetésért kérjük forduljanak a városi főépítészhez a foepitesz@aszod.hu e-mail címen.

Kapcsolódó jogszabályok:

3/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
16/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának szabályairól
314/2012 (IX.8) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Letölthető nyomtatványok:

KÉRELEM településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációhoz

KÉRELEM településképi véleményezési eljárásához

BEJELENTÉS településképi bejelentési eljárásához