Kezdőlap

Birtokvédelmi eljárás

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézésről ide kattintva tájékozódhat.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: https://epapir.gov.hu/sugo

epapir_felhasznalo_kezikonyv

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Részletes tájékoztatás a hivatali portál működéséről:

https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol/

Elektronikusan benyújtható űrlap:

Birtokvédelmi kérelem – ASP-IGAZ-BIRT (kitöltési útmutató)

Az ügy rövid leírása

A birtokvédelmi eljárás lefolytatásának szükségessége leggyakrabban a szomszédjogi szabályok megsértése miatt merül fel. Az eljárás megindítására okot adhat például a hangos zenehallgatás, a megengedettnél több állat tartása, a zavaró bűz, illetve az éjszaka is nyitva tartó szórakozóhely zaja. A birtoksértést előidéző cselekmény nemcsak zavarásban nyilvánulhat meg, hanem birtoksértésnek minősül az is, ha valakit a birtokától jogellenesen megfosztanak, például elfoglalják az ingatlanát, de ide sorolható az az eset is, ha valakit kizárnak az általa használt (birtokában tartott) ingatlanából.

Összességében tehát ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a települési önkormányzat jegyzőjétől 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A jegyző a megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.
A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Ilyen eset lehet például ha az ingatlanra való belépést szolgalmi jog, jogszabály vagy hatósági határozat tette lehetővé.

Ki jogosult a birtokvédelemre?

A Ptk. szerint birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. A dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut.
Olyan birtokos mellett, aki a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tényleges hatalmában tartja a dolgot (albirtokos), birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja (főbirtokos). Birtokos az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került.

Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.

Kivel szemben illeti meg a birtokost a birtokvédelem?

A birtokost a birtokvédelem azzal szemben illeti meg, aki őt a birtokától jogalap nélkül megfosztotta vagy birtoklásában jogalap nélkül háborította (tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot maga is tilos önhatalommal szerezte meg. Az albirtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelemben a főbirtokossal szemben. A közös birtokosok egymással szemben a jogcímük szerint jogosultak birtokvédelemre.

A jegyző a birtokvédelmi eljárásban kérelemre a hasznok, károk és költségek kérdésében is jogosult határozni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy megindítására az a birtokos jogosult, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy a birtoklásában jogalap nélkül háborítanak, (tilos önhatalom).
Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan is megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.

Milyen adatokat kell megadni?

Birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

  1. a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
  2. annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
  3. a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
  4. a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
  5. a birtoksértés időpontjára történő utalást,
  6. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

Amennyiben a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozik a jegyző a kérelmet határozattal elutasítja.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell

  • a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat, valamint
  • képviselő eljárása esetén a meghatalmazást, amely az eljárási jogosultságot igazolja.

A kérelemben foglalt tények igazolására szolgál különösen a birtokláshoz való jogosultságot igazoló okirat, továbbá egyéb bizonyítékok benyújtása (például szakértő, tanú nyilatkozata), illetve megjelölése (például tanú megjelölése).

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A bizonyítékok bemutatására a felek kötelesek. Ha valamely bizonyítékot nem nyújtanak be annak beszerzésére a jegyző nem köteles, azonban azok megismerése iránt intézkedhet, és helyszíni szemlét is tarthat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az  eljárás 2021. január 1-jétől illetékmentes.

Ügyintézés határideje

A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül folytatja le. Az eljárási határidő harminc nap, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.
Az eljárási határidő a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat megváltoztatását a másik féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül indított perben kérheti.
A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság illetékes.
A birtokvédelem kérdésében hozott határozat végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.
A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 Ft. A végrehajtási kifogás illetéke 5000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztály

Telefon+36 28 500 675
Emailtibor.kapitz@aszod.hu

Ügyintézők elérhetősége

NévKapitz Tibor
Telefon+36 28 500 675
Emailtibor.kapitz@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek8.00 - 12.00

Letölthető dokumentumok