Kezdőlap

Birtokvédelmi eljárás

Az ügy rövid leírása

A birtokvédelmi eljárás lefolytatásának szükségessége leggyakrabban a szomszédjogi szabályok megsértése miatt merül fel. Az eljárás megindítására okot adhat például a hangos zenehallgatás, a megengedettnél több állat tartása, a zavaró bűz, illetve az éjszaka is nyitvatartó szórakozóhely zaja. A birtoksértést előidéző cselekmény nemcsak zavarásban nyilvánulhat meg, hanem birtoksértésnek minősül az is, ha valakit a birtokától jogellenesen megfosztanak, például elfoglalják az ingatlanát, de ide sorolható az az eset is ha valakit kizárnak az általa használt (birtokában tartott) ingatlanából.

Összességében tehát ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a települési önkormányzat jegyzőjétől 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A jegyző a megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.
A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Ilyen eset lehet például ha az ingatlanra való belépést szolgalmi jog, jogszabály vagy hatósági határozat tette lehetővé.

Ki jogosult a birtokvédelemre?

A Ptk. szerint birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. A dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut.
Olyan birtokos mellett, aki a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tényleges hatalmában tartja a dolgot (albirtokos), birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja (főbirtokos). Birtokos az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került.

Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.

Kivel szemben illeti meg a birtokost a birtokvédelem?

A birtokost a birtokvédelem azzal szemben illeti meg, aki őt a birtokától jogalap nélkül megfosztotta vagy birtoklásában jogalap nélkül háborította (tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot maga is tilos önhatalommal szerezte meg. Az albirtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelemben a főbirtokossal szemben. A közös birtokosok egymással szemben a jogcímük szerint jogosultak birtokvédelemre.

A jegyző a birtokvédelmi eljárásban kérelemre a hasznok, károk és költségek kérdésében is jogosult határozni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy megindítására az a birtokos jogosult, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy a birtoklásában jogalap nélkül háborítanak, (tilos önhatalom).
Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan is megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.

Milyen adatokat kell megadni?

Birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

  1. a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
  2. annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
  3. a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
  4. a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
  5. a birtoksértés időpontjára történő utalást,
  6. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

Amennyiben a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozik a jegyző a kérelmet határozattal elutasítja.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell

  • a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat, valamint
  • képviselő eljárása esetén a meghatalmazást, amely az eljárási jogosultságot igazolja.

A kérelemben foglalt tények igazolására szolgál különösen a birtokláshoz való jogosultságot igazoló okirat, továbbá egyéb bizonyítékok benyújtása (például szakértő, tanú nyilatkozata), illetve megjelölése (például tanú megjelölése).

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az  eljárás 2021. január 1-jétől illetékmentes.

Ügyintézés határideje

A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül folytatja le. Az eljárási határidő harminc nap, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.
Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat megváltoztatását a másik féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül indított perben kérheti.
A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság illetékes.
A birtokvédelem kérdésében hozott határozat végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.
A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 Ft. A végrehajtási kifogás illetéke 5000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Letölthető dokumentumok