2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2020. év (10 ülés)

2020.11.25. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2020.11.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 12/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására
3. Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a játszóterek és sportparkok használati rendjéről szóló rendelet megalkotásra
5. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési és stratégiai ellenőrzési tervének (2021-2024. év) jóváhagyásáról
6. Előterjesztés a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet végrehajtására Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében
7. Előterjesztés a lakás és nem lakás célja szolgáló helyiségek 2021. évi bérleti díjának megállapítására
8. Előterjesztés értékesítésre meghirdetett önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntésre
9. Előterjesztés fenntartható városi mobilitási terv készítésére kiírandó ajánlati felhívásról
10. Előterjesztés Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
11. Előterjesztés a 129/2020. (X.14.) számú önkormányzati határozat módosítására

2020.11.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2020.10.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.10.14. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2020.10.14. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

előterjesztés HÉSZ módosítások vegleges
2. Előterjesztés az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról
3. Előterjesztés támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében, valamint használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz-ú Sportpálya vonatkozásában
4. Előterjesztés az Aszód belterület 681/22. helyrajzi számú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
5. Előterjesztés a telekommunikációs toronynak helyt adó Aszód belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
6. Előterjesztés az 1476/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
7. Előterjesztés a használatba adási szerződésre Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület részére
8. Előterjesztés a Galga Televízió által biztosított szolgáltatás díjának megemeléséről
9. Előterjesztés Karácsony Tibor László egyéni vállalkozó bérleti szándékával összefüggésben, az Aszód belterület 681/20. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
10. Előterjesztés a Turai Tájház szakfelügyeleti ellenőrzési jelentése az Aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményt érintő feladatairól
11. Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
12. Előterjesztés az elévülő adó tételek nyilvántartásból való kivezetéséről, egyes adótárgyak elévülési időn belüli mentesítéséről
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2020.09.17. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2020.10.15. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2020.09.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” c. pályázat konzorciumi megállapodás elfogadására
2. Előterjesztés a 2021-2035. évi időtávra szóló víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásához
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról mellékletek
4. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására és Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról
8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9. Előterjesztés „Babazászló” Polgármesteri Hivatalra történő kitűzéséről
10. Előterjesztés az „Aranykapu” Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító Okirat módosításáról és álláshely jóváhagyásáról
12. Előterjesztés használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 364 hrsz. ingatlanról nyíló pince használatára
13. Javaslat az Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Magyar Vöröskereszt részére
14. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye vezetésére irányuló magasabb vezetői pályázat kiírására
15. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására
16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
17. Előterjesztés a főépítészi megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés tudomásul vételére
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2020.08.18. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.