2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2012. év 3. hónap (3 ülés)

2012.03.01. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2011. évben végzett munkájáról
2. Előterjesztés a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatellátás 2012. évi munkatervéhez önkormányzati igény megfogalmazásáról
3. Előterjesztés Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza intézményvezetői (magasabb vezetői ) álláshely betöltésére pályázati kiírás
4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz, csatornadíj valamint szennyvíz leürítési díj ármegállapításáról szóló 29/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezés
5. Előterjesztés „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 14/2006.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelettervezet és a határozati javaslat testületi ülés előt
6. Előterjesztés „Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról” szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról
8. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. Előterjesztés Együttműködési megállapodások megkötéséről:
10. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola kazáncsere műszaki lehetőségeiről
11. Előterjesztés Aszód, Osváth Gedeon utca Ősz utca felőli végénél lévő 600 m2-es ingatlan telekalakítás tárgyában
12. Ajánlatok bontása, tervező kiválasztása Aszód, Kossuth L. u. parkoló tervezésére (Az anyag testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
13. Előterjesztés a Leader pályázaton nyert piac fejlesztésének ügye
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének Felülvizsgálatáról
Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” tárgyú pályázaton történő részvételhez való hozzájárulásról
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 14/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2012.03.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben című KMOP- 4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt” eszközbeszerzésére érkezett ajánlatok bontása
2. Előterjesztés a KMOP-4.6.1-11 azonosítószámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázathoz (Aszód Szent Imre u. 1.szám alatti Napsugár Óvoda) pályázati önerő biztosítása

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2012.03.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvényből adódó önkormányzati és üzemeltetői feladatok meghatározása, az átalakulási döntés előkészítése
2. Beszámoló a MedCenter Kft. 2011. évben végzett munkájáról
3. Beszámoló az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett munkájáról
4. Előterjesztés a KMOP 4.6-1-11. azonosítószámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázathoz (Aszód Szent Imre u. 1.szám alatti Napsugár Óvoda) pályázati önerő biztosítása
5. Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2011. évben végzett munkájáról
6. Beszámoló a Védőnői szakfeladat-ellátásról
7. Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelöléséről, valamint a tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata, szükség esetén módosítása
8. Előterjesztés a Bölcsődei térítési díjakról szóló …/2012.(…...) önkormányzati rendelet elfogadásáról
9. Előterjesztés A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2009.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat (GAMESZ) gépjármű vásárlás ügye
11. Előterjesztés a Richly Emil téren lévő játszótér közvilágítás hálózat létesítéséről
12. Előterjesztés Malom köz-Miskolczi köz-Béke út forgalom szabályozása
13. Előterjesztés 4 hirdetőtábla, 2 régi hirdetőtábla rendbetétele, új városi térkép elkészítésének ügye
14. Előterjesztés Együttműködési Megállapodás módosítása Aszód FC
15. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokra benyújtandó pályázatról (az anyag testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
16. Előterjesztés piac épület vásárlás és piac területének kivitelezésére pályázat kiírása
17. Előterjesztés „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben című KMOP- 4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt” eszközbeszerzésére (kerti esz6közök) érkezett ajánlatok bontása (Közbeszerzési- Városfejlesztési- Környezetvédelmi Bizottság javaslata a Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztés a polgármesteri hivatal feladat ellátásához kapcsolódó informatikai fejlesztésére
Aszód Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
18. Előterjesztés „Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról” szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
19. Előterjesztés Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének valamint a Polgármester munkabérének és költségtérítésének megállapítása
20. Előterjesztés köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló …../2012. (…..) önkormányzati rendelet elfogadásáról
21. Előterjesztés Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 24/2010.(XII.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Régész utca-Kiserdő szélénél, valamint Iparos és Céhmester utca sarkánál telepített szelektív hulladékgyűjtő szigetek ideiglenes funkcióbeszüntetése.
22. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok