Kezdőlap

A társulás feladatai

A Társulás feladatait a Kistérségi Gondozási Központ  ( 2170 Aszód, Petőfi u. 13. ) fenntartásával látja el.

A társulás működési területe

A társulást alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe, a Kistérségi Gondozási Központ család- és gyermekjóléti központ intézményegysége tekintetében járási illetékességgel.
A feladatok ellátása a társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gytv.) meghatározottak alapján az alábbi területekre terjed ki:

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai

információnyújtás
jelzőrendszer működtetése
kríziskezelés
esetmenedzselés – koordináció
a) ellátásokhoz való hozzájutás segítése – közvetítés szolgáltatásba (intézményen belül és intézményen kívül)
b) természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás (jogosultság megállapításában,
folyósításban és felhasználásban való részvétel erre való felhatalmazás esetén /helyi rendelet/)
eseti gyámként kirendelhető családgondozó biztosítása
általános tanácsadások (szociális, életvezetési, mentális, háztartásgazdálkodási)
családgondozás – gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal végzett szociális munka
csoportmunka
egyéni- és csoportos készségfejlesztés
közösségfejlesztés
folyamatos kapcsolattartás és együttműködős a járásszékhelyen működő szociális és gyermekjóléti központtal

Család- és gyermekjóléti központ feladatai (a járás valamennyi településén élő lakosságra kiterjedően)

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok

a) javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe
vétel)
b) feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú
elhelyezés, nevelésbe vétel)
c) családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
d) utógondozás (nevelésbe vétel megszűnését követően)

Speciális szolgáltatások

a) kapcsolattartás elősegítése, kapcsolattartási ügyelet
b) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti ügyelet – telefonos segítőmunka
c) utcai, lakótelepi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják)
d) kórházi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják)
e) jogi tájékoztatásnyújtás
f) pszichológiai tanácsadás
g) családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia biztosítása
h) szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára
i) szociális diagnózis készítése, szükségletfelmérés
j) menekültek integrációjának segítése (arra kijelölt központok esetén)
k) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (új feladat 2018. január 1-től)
l) kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok (új feladat 2017. január 1-től).

KMOP –4.5.2/B-2f-2010-0001 kódszámú projekt

megvalósulásával létrejött vagyon határozatlan időre, de legalább projektfenntartási időszak végéig való, a támogatási szerződésben foglaltak szerinti működtetése.