A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), hatályát vesztette 2015. március 5-től az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet követelményeit kell betartani. (A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek.)

Belterületi tűzgyújtás

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Összefoglalva: Ott lehet égetni belterületen, ahol van erre vonatkozó önkormányzati rendelet (természetesen csak az abban foglaltak betartásával). Ahol nincs ilyen rendelet ott nem lehet.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete szabályozza a kerti hulladék és avarégetés rendjét.

A város területén az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

Égetéssel csak a nem komposztálható, nem lebomló, a komposztálásra alkalmatlan, így különösen vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése minden héten pénteken, naponta 16.00 órától 19.00 óráig engedélyezett.

Az ingatlanon kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető el. Az égetésre a környezeti terhelés csökkentése érdekében száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis adagokban történhet.

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait tartalmazó hulladékot. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható égésgyorsító szer, így különösen robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes folyadék, gázolaj, tüzelőolaj, petróleum, növényi olaj, vagy más vegyi adalékanyag.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környezetében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.

Tilos belterületen a lábon álló növényzet égetése.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint az engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás, ködös, esős időben.

Tilos égetni az engedélyezett időszakban is egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

Tilos a nyílttéri égetés a közművek védőtávolságán belül.