Legfrissebb híreink

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2024

Aszód Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 2024. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/25. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2023. NOVEMBER 3.

A pályázatokat az EPER Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán lehet benyújtani – 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Pályázati kiírás “A” típusú pályázat esetén

Pályázati kiírás “B” típusú pályázat esetén

Jövedelemnyilatkozat nyomtatvány

hirdetmeny_77_-aszod-vac_10-14-1015

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Aszód Város közigazgatási területén 2023. szeptember 15. és október 31. napja között ebösszeírásra kerül sor. Az ebtartóknak „Ebösszeíró adatlapot” kell kitölteni, minden egyes kutyáról külön-külön, az oltási könyv adatai alapján.

Az adatlap átvehető személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 9. szám alatti épületében, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.aszod.hu.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán, ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda: 08.00-12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig, péntek: 0800-1200 óráig), illetve az alábbi telefonszámon kérhető: 06 (28) 500-675.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és azt az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2023. október 31. napjáig visszajuttatni:

  • személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályára ügyfélfogadási időben, vagy
  • postai úton, az Aszódi Polgármesteri Hivatalnak címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.), vagy
  • elektronikus úton, e-papír segítségével is beküldheti (ebben az esetben a címzett: Aszód Város Önkormányzata, az ügytípus: Mezőgazdasági, állat – és növény- egészségügyi ügyek, a témacsoport: Egyéb, a tárgy: Ebösszeírás), vagy
  • e-mail-ben: aszod.titkarsag@aszod.hu

Az adatlap kitölthető az interneten is:

  • Önkormányzati hivatali portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ Adatlap neve: ASP-IGAZ-EA
  • https://ebosszeiras.aszod.hu 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Lukács Adrienn

jegyző

hirdetmeny_80a_fuzesabony-mezokovesd_1002_1017

mtajekoztato-mustgaz-veszelyeivel-kapcsolatosan-cikkkep_signed

Védőnői telefonszám változás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a városi védőnők telefonszáma megváltozott:

Aszód I. Gregusné Darnyik Tünde 06-30-509-7960

Aszód II. Kenéz Ildikó 06-30-509-8297

eszak-keleti-regio-tajekoztato

Hulladékszállítás II. félév

aszod

Orvosi Ügyelet telefonszám változás

TISZTELT LAKOSOK!

Ezúton kívánom tájékoztatni Önöket, hogy az Orvosi Ügyelet telefonos elérhetősége 2023. augusztus 01. napjától kezdődően MEGVÁLTOZIK.

Tisztelettel kérem, hogy a jövőben az alábbi hívószámon keresztül szíveskedjenek keresni az orvosi ügyeletet:

06-70/810-5243

Természetesen az orvosi ügyelet egyéb elérhetőségi adataiban változás nem történt.

 

Kérjük szíves megértésüket!

 

aszod_2023_2024–tanev

Kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevétele

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

Továbbá a módosítás értelmében 2023. január 10-től a hatósági bizonyítvány kiállítása során már nem kell figyelembe venni az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:

„105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) *  A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

 

Az ügyfelek számára az eljárás megkönnyítése céljából, valamint a hatósági bizonyítvány kiállításának gyorsítása érdekében az alábbi kérelem nyomtatvány használható, illetve kérelem nyomtatvány személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos u. 59. szám alatti telephelyén is igényelhető.

 

Aszód, 2022. január 12.

 

                                                                                   Dr. Lukács Adrienn

                                                                                               jegyző

Letölthető kérelem:

Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt – földgáz