Legfrissebb híreink

Helyi Választási Bizottság hirdetménye

HÍRDETMÉNY


Aszód Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásával és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatosan, a 2024. május 14-én megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta:
– 37/2024. (V.14.) HVB. határozata polgármesterjelöltek szavazólapjának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában
– 38/2024. (V.14.) HVB. határozata egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapjának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában
– 39/2024. (V.14.) HVB. határozata roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapjának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában
A határozatok megtekinthetőek a Helyi Választási Irodánál ügyfélfogadási időben, illetve a https://aszod.hu/valasztasi-szervek/ linken.


Aszód, 2024.05.14.


Dr. Lukács Adrienn sk.
Helyi Választási Iroda vezetője

Sajnos kimaradt a Tükörből, pedig az Aszódi Diáknapok programjai közül pont ez az, ami nem csak a diákoknak szól…

Álláshirdetés

allashirdetes_csaladsegito-3

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓS PONT

Az NHSZ Zounok Zrt.,  mint a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. megbízott partnere 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

2024.április 1-jétől

 Aszódon

hulladékszállítással kapcsolatos ügyek lebonyolítására

INFORMÁCIÓS PONTOT üzemeltet havi 1 alkalommal.

Az információs pont helyszíne: Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelye (Kossuth Lajos utca 59.)

A nyitva tartás ideje:

Minden hónap 2. hetének csütörtökén, 9-12 óráig. (hónap elején a töredék hetet nem kell figyelembe venni a hetek számításánál)

Időpontok:

 • Május 16.
 • Június 13.
 • Július 11.
 • Augusztus 15

NHSZ Zounok Zrt.

Közvilágítási hibabejelentés

Milyen információkat szükséges megadnia a sikeres hibaelhárításhoz?

 • Hány világítótestet érint a meghibásodás?
 • Több világítótest esetén hogyan helyezkednek el egymáshoz képest? 
 • Egymás mellett több, mint 2 világítótest hibásodott meg?
 • Milyen utcaszakaszon, közterületen jelentkezett a meghibásodás? Település név, Utca név házszám tól-ig
 • Elérhetőségei, melyen kollégáink szükség esetén kereshetik a hibacím pontosítása érdekében: név, telefonszám, email cím

Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala: 
06 62 565 881 (4-es menüpont, a nap 24 órájában hívható)

Email: kozvilhiba@mvmlumen.hu

E-mail: kozvilagitashiba@mvm.hu

Szolgáltató: MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. Magyarország

Tájékoztató a jelöltek szavazólapon történő sorrendjéről

Tisztelt Aszódi Polgárok!

Az Aszódi Helyi Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamit nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. június 9. napjára kitűzött választásán állított jelöltek szavazólapon történő sorrendjét 2024. május 6-án megtartott ülésén kisorsolta.

A polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló 34/2024. (V.06.) HVB. határozat alapján a szavazólapon a polgármesterjelöltek az alábbi sorrendben fognak szerepelni:

 

1.

Gyárfás Zsuzsanna

Tiszta Forrás Szövetség

2.

Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia

FIDESZ-KDNP

3.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

Független

 

 

Az egyéni listás képviselőjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló 35/2024. (V.06.) HVB határozat alapján az egyéni listás képviselőjelöltek az alábbi sorrendben fognak szerepelni:

 

 

1.

Dajka Zsuzsanna

Független

2.

Szamosi Lívia

Tiszta Forrás Szövetség

3.

Kuruczné Székfi Bernadett

FIDESZ-KDNP

4.

Stvorecz Viktor

FIDESZ-KDNP

5.

Kovács Erik Balázs

Független

6.

Koncz István János

Független

7.

Sándor Adrián János

Független

8.

Gergelyné Mikus Erika

Független

9.

Balázs József

Tiszta Forrás Szövetség

10.

Ruzsinszki László

Tiszta Forrás Szövetség

11.

Molnár Sándor

Független

12.

Válóczi István

Független

13.

Szikora Zsolt

FIDESZ-KDNP

14.

Botka Csaba Pál

Független

15.

Denhoffer József

Független

16.

Dr. Vankó László

Független

17.

Oláh Róbert

Tiszta Forrás Szövetség

18.

Végvári Tamás

Tiszta Forrás Szövetség

19.

Géczi Csaba

Tiszta Forrás Szövetség

20.

Buzás János

Független

21.

Pásztorné Meskó Emese

Független

22.

Csányi Géza László

Független

23.

Urbán László Zoltán

FIDESZ-KDNP

24.

Bán Zoltán

Független

25.

Juhász Edit

Független

26.

Gesztiványi Gábor

Független

27.

Biró József Pál

Tiszta Forrás Szövetség

 

 

 

A roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló 36/2024. (V.06.) HVB. határozat alapján a roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek az alábbi sorrendben fognak szerepelni:

 

1.

Hajdu Ferenc

Magyarországi Cigányközösség Fóruma

2.

Oláh Róbert

Magyarországi Cigányközösség Fóruma

3.

Oláh Milán

Magyarországi Cigányközösség Fóruma

 

 

Aszód, 2024. május 7.

 

 

 1. Lukács Adrienn

                                                                                        HVI vezető

hirdetmeny_80a_kobanya-felso_0506-0511

HIRDETMÉNY – a 2024. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt teszem közzé.

Azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek a 2024/2025. nevelési évben az alábbiak szerint nyerhetnek felvételt az óvodába.

 

 1. A 2024/2025. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Aszód városban:

 

Aszódi Napsugár Óvodában a 2170 Aszód Szent Imre u. 1. szám alatt,

 

2024. május 6. (hétfő)   9.00 – 12.00 óra között

2024. május 7. (kedd) 13.00 – 16.00 óra között

 

a „Szivárvány” Tagóvodában 2170 Aszód, Falujárók útja 5. szám alatt

 

2024. május 8. (szerda)   9.00 – 12.00 óra között

2024. május 9. (csütörtök) 13.00 – 16.00 óra között

 

 1. Az óvoda felvételi körzete: Aszód város közigazgatási területe.

 A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek TAJ kártyája.
 1. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.
 2. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2024. május 31.
 3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Aszód Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.
 5. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett, gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
 6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

 

Dr. Lukács Adrienn

jegyző

Tájékoztató az európai parlamenti és az általános önkormányzati választásokról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök 2024. június 9-re kitűzte az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választását, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. számú NVB határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 2024. június 9. napjára – az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásának napjára – tűzte ki.
 
A jelölő szervezetek már kérhetik nyilvántartásba vételüket a júniusi általános választásokra a területi és a fővárosi választási bizottságoknál, valamint a Nemzeti Választási Bizottságnál. A szükséges nyomtatványok a https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1 oldalon elérhetőek.
A választással kapcsolatos valamennyi kérelem benyújtható a https://www.valasztas.hu/ugyintezes internetes aloldalon, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármelyik helyi választási irodában.
 
Az Aszódi Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefonszám: 06-28-500-666
E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu
 
Választásokkal kapcsolatos általános tudnivalók: https://www.valasztas.hu vagy https://aszod.hu/valasztas-2024/
 
Helyi Választási Iroda vezetőként folyamatosan tájékoztatni fogom a Tisztelt Lakosságot a fontosabb határidőkről és a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról.
 
Tisztelettel:
dr. Lukács Adrienn
jegyző

Az OMSZ működteti az orvosi ügyeleti alapellátást

 

2024. évi hulladéknaptár

 

 

hulladek

Kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevétele

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

Továbbá a módosítás értelmében 2023. január 10-től a hatósági bizonyítvány kiállítása során már nem kell figyelembe venni az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:

„105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

 1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) *  A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

 

Az ügyfelek számára az eljárás megkönnyítése céljából, valamint a hatósági bizonyítvány kiállításának gyorsítása érdekében az alábbi kérelem nyomtatvány használható, illetve kérelem nyomtatvány személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos u. 59. szám alatti telephelyén is igényelhető.

 

Aszód, 2022. január 12.

 

                                                                                   Dr. Lukács Adrienn

                                                                                               jegyző

Letölthető kérelem:

Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt – földgáz