Kezdőlap > Városháza > Hirdetőtábla > Közérdekű információk

Közérdekű információk

Szent István napi Ünnepség

Aszód Város Önkormányzata augusztus 20-án, vasárnap, 10 órától várja a résztvevőket a Szent István téren. A program a Himnusszal kezdődik, majd a Magyarnak lenni című zenés, irodalmi műsor megtekintésére nyílik lehetőség. Ezt követően Dr. Szili Katalin Miniszterelnöki megbízott mond ünnepi beszédet. Ezután a rajzpályázat eredményhirdetése következik, majd a kenyérszentelést követően a Szózattal zárul a program.

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 48/2017. (IV. 12.) határozata alapján, hogy Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2017. (IV.12.) számú határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről, és arról, hogy a változásra kijelölt területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja önkormányzati fejlesztések megvalósítása érdekében. A gazdasági területtel kapcsolatos döntés előkészítés alatt áll.

A tervezett rendezési szándékok a településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban vannak. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján döntött arról, hogy

a) a c) pontban meghatározott területek vonatkozásában a hatályos településrendezési eszközök eseti módosítása szükséges,

b) a c) pontban meghatározott területeket változásra kijelölt területként, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;

c) Aszód Város fejlesztési céljainak elérése érdekében kiemelt fejlesztési területként határozza meg ca) a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt területet, ezen belül az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat gazdasági

cb) a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 hrsz.-ú telek által határolt Vt területeket gazdasági

cc) a 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telket a ca) és cb) területek rendezése érdekében, a BIA érték pótlására..

A településrendezéssel érintett területek
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek:

  1. Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a Szentkereszt utca és a Kassai köz által határolt területet, ezen belül az önkormányzati tulajdonú ingatlanok.
  2. A 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek a BIA pótlás érdekében.
  3. a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 hrsz.-ú telek által határolt Vt területek.
  4. A 744/3 hrsz-ú ipari gazdasági övezetbe sorolt telek.

A tervező Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó utca 20.) elvégezte Aszód településrendezési eszközeinek 4 területre vonatkozó eseti módosítását.

A nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www. aszod.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentumok Aszód településrendezési eszközeinek 4 területre vonatkozó eseti módosítása közlésre kerültek a “Hírek/Partnerségi egyeztetés”  menü pont alatt. Papír alapon ügyfélfogadási időben a Városüzemeltetési és Műszaki osztályon is megtekinthetőek, megismerhetőek a Kossuth u. 59. szám alatt.

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2017. szeptember 1-ig írásos véleményt nyilváníthatnak. A véleményeket írásban kérjük eljuttatni az Aszódi Polgármesteri Hivatal címére 2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy lehetőség van a vélemények megküldésére elektronikus formátumban is a foepitesz@aszod.hu címen.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, Aszódon bejegyzett vagy működő civil szervezet melynek tevékenysége az adott eszközzel összefügg valamennyi Aszódon működő elismert egyház..

Aszód, 2017. augusztus 17.

Sztán István
polgármester

Településképi Arculati Kézikönyv készítése

A 2016. július 23-án hatályba lépett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Aszód  Város Önkormányzata településképi arculati kézikönyv elkészítését és településképi rendelet megalkotását kezdeményezte.
A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét dokumentum elfogadásának határideje 2017. szeptember 30.
A településképi Arculati kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert formáló településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el és a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával biztosítja a településkép védelmét.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára.
A kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét. A készítésébe ezért be kell vonni a lakosságot, a helyi civil szervezeteket, a város gazdaságának meghatározó szereplőit, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A partnerségi egyeztetés szabályait önkormányzati határozat rögzíti
A vonatkozó kormányrendelet alapján a partnerségi egyeztetést a készítés során két alkalommal is le kell folytatni: először a kézikönyv összeállításának megkezdésekor, másodszor a már végleges formába öntött dokumentumot kell véleményeztetni a Képviselő-testületi elfogadás előtt. Az alábbi linken megtekinthető egy fiktív magyar település (Magyarszéphely) részére készített minta kézikönyv. Az ebben lévő szövegek, képek, ábrák alapján képet alkothatnak arról, mi is az arculati kézikönyv lényege, célja.

Ezen linken találja meg a minta kézikönyvet

Ez a folyamat városunkban is elindult,  kiegészülve a Helyi Építési Szabályzat módosításával.

Kérjük kísérjék figyelemmel a folyamatot, a csatolt meghívók szerint számítunk az az Önök aktív részvételére  2017. augusztus 24-én, és 2017. szeptember 6-án.