Kezdőlap > Városunk > Szociális és Gyermekjóléti Társulás > Kistérségi Gondozási Központ

Kistérségi Gondozási Központ

Fenntartó Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Cím 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefonszám +36 28 500- 666
E-mail  aszod.titkarsag@aszod.hu
Cím 2170 Aszód, Petőfi u.13.
Telefon +36 28 400-103
E-mail kozpont@szocgond.aszod.hu
Intézményvezető Varga Jánosné
Telefonszáma +36 30 816-0462
Telephely 2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Kapcsolódó  dokumentumok:

Alapító okirat
MÁK Törzskönyvi kivonat
A Kistérségi Gondozási Központ Fogadóórái
30/ 2013. (XII.13.) rendelet a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról
7/2014. (V.30) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Az intézmény  illetékessége, működési területe

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Túra és Verseg településeken.
házi segítségnyújtás  Vácszentlászló településen.
család- és gyermekjóléti szolgálat  Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Túra, Vácszentlászló, Verseg és Zsámbok településeken.
család- és gyermekjóléti központ A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási [fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. [III. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13.1. pontja szerint Aszódi Járás településein

Az intézmény alaptevékenysége

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás biztosítása. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény IV. Fejezetének II. címében foglalt alapellátások közül, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI. Fejezetében foglalt gyermekjóléti alapellátások közül, az alább megjelölt alapellátásokat végzi:

Szociális étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy életkoruk miatt rászorultak részére.

Házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való fizikai és mentális gondozását.

Idősek nappali ellátása (idősek klubja), amely biztosítja a klubtagok számára a napi háromszori étkezést heti öt napon át, lábápolást és fodrászt két hetente, szabadidős programokat, a lehetőségek szerinti foglalkoztatást, és a klubtagok szükség szerinti fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását.

Családsegítés biztosítása a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvtv. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

Az intézmény rövid története

1971-től Aszód nagyközség az idősek ellátására létrehozta az Idősek Napközi otthonát, melyet mindenki csak „Öregotthonnak „nevezett. Az idősek bejártak ebédelni, vagy a gondozók szállították ki azoknak a meleg ebédet, akik otthonukat képtelenek voltak elhagyni.

1988 márciusában megszervezésre került a Gondozási Központ, mely a rászorultak szélesebb rétegét tudta magasabb szakmai háttérrel segíteni, hiszen az Idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakfeladatokat látta el Aszód településen.

2006.januárjában létrejött a Kistérség intézményfenntartó társulása mely keretében a Kistérségi Gondozási Központ Aszód, Iklad, Kartal és Verseg településeken majd 2007.Január 1-től újabb 7 településen (Domony, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura, Vácszentlászló, Zsámbok) látja el a szociális és gyermekjóléti feladatokat.

Személyi és tárgyi feltételek

A Házi segítségnyújtás szakfeladaton 6fő szakképzett gondozó dolgozik

 • Kartal,
 • Aszód,
 • Domony,
 • Bag,
 • Hévízgyörk,
 • Tura

településeken. A gondozók elektromos kerékpárral közlekednek, hiszen naponta több kilométert
kell megtenniük, amíg a gondozottakhoz eljutnak.

A Gyermekjóléti szolgálat feladatait 9 fő, a családsegítő feladatokat 8 családgondozó látja el.

3 Idősek Klubja működik a térségben. Kettő Aszódon és 2012.szeptember 24-től megnyitotta kapuit a Hévízgyörki Idősek klubja is. Minden klubban 2-2 fő gondozónő látja el az idősekkel kapcsolatos feladatokat.

A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az Aszódi kistérségben című pályázatunk keretében a szépen felújított épületeket birtokba vehették az ott dolgozó munkatársak és a segítségért forduló emberek. Ennek köszönhetően munkakörülmények jelentős javítására mellett lehetőség nyílt új szolgáltatások bevezetésére. A házak közösségi teret biztosítanak a civil szervezetek számára is, emellett álláskereső klubnak, illetve az ehhez kapcsolódó képzéseknek is helyet adnak. Játszóterek és pihenőkertek is kialakításra kerültek. A pályázat révén 9 személyes kisbusszal szállíthatók a nehezen mozgó idős emberek.

A szakmai munkáról

A nehezedő gazdasági helyzet miatt egyre több egyén és család kerül veszélyeztető helyzetbe. A munka elvesztésével, különféle problémával kell szembesülniük, kezdve attól, hogy nincs elég pénz ruhára és élelemre, egészen a rossz lakhatási körülményekig, sőt a hajléktalanságig.

Statisztikáink szerin a központhoz forduló emberek száma minden évben egyre több lesz.

Az idősgondozás és gyermekjóléti szolgáltatás mellett az aktívkorúak megélhetési problémái is egyre számottevőbbek. Szolgáltatásainkat igyekszünk ennek megfelelően bővíteni, alakítani.

Házi segítségnyújtás

Az idősek védelmében a Házi segítségnyújtás segíti az időskorúakat, pszichiátriai betegeket, fogyatékokkal élőket, szenvedély betegeket és azokat, akik egészségi állapotuk miatt ellátást igényelnek.

A házi segítségnyújtásra jellemző a gondozottak igen magas átlag életkora (80-90), összetételében pedig magasabb a nők aránya. Átlagosan 78 fő gondozottunk van. Hanyatló egészségük miatt egyre több segítségre szorulnak.

A házi gondozó gondozási feladatait az egyén igényeinek, rászorultságának megfelelően alakítja ki. Bevásárlás, gyógyszeríratás, kiváltás, kiadagolás, ágyazás, ágynemű csere, mosdatás, öltöztetés, etetés, meleg étel biztosítása, takarítás, érdekvédelem, hivatalos ügyek intézése.

Nagy az igény mind ezek mellet a pszichés gondozásra, hiszen ezek az emberek elszigetelve élnek a környezetüktől. A család, a szomszédok igen nagy segítséget tudnak nyújtani, de az ő megterhelésük is megnőtt. Közösen azonban igen szép eredményeket érhetünk el.

Családsegítő szolgálatok

A családsegítő szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, vagyis azok az emberek fordulnak hozzánk, akik valamilyen (szociális, lelki-mentális, munkanélküliség, anyagi, nevelési, családi-kapcsolati stb.) problémával kapcsolatban nem tudnak külső segítség nélkül megoldást találni.

A családgondozói tevékenység nemcsak egyéni esetkezelésben jelenik meg, hanem a családok egészében, vagyis kiterjed a család összes tagjára.

A családsegítő szolgálat minden településén működik Álláskereső klub, amely lehetőséget biztosít a munkanélkülieknek álláskeresésre. A megadott helyszíneken megadott időpontokban a következő szolgáltatáselemeket biztosítjuk.

 • Álláskeresési technikák elsajátítása.
 • Különböző eszközök térítésmentes használata (telefon, internet, újságok és hirdetések).
 • Munkahelyek közvetítése.
 • Képzési lehetőségek közvetítése,
 • Segítséget nyújtunk az önéletrajzírásban, e-mail cím szerkesztésben

Közösségi program keretében minden évben megrendezésre kerül a Kistérségi Idősek Világnapja,melyre évről évre egyre többen jönnek el.

Gyermekjóléti szolgálat

A térséghez tartozó településeken közel 600 gyermek részesült rendszeres családgondozásban, mely körülbelül 300 családot érintett. Alapellátásban kétharmaduk, míg védelembe véve gyámhatóság által egyharmaduk volt. A legnagyobb problémát a családok rossz anyagi helyzete jelenti. Az anyagi gondokat szorosan követik a gyermeknevelési, s gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek. Ezen problémák megjelenésében nagy felelőssége van a szülők, vagy a család életvitelének.

A prevenció, munkánkban kulcsfontosságú szerepet tölt be.. A nyári időszakban prevenciós táborokat tartunk minden településen. melynek záró részeként már hagyományként megrendezésre kerülhetet a Galgamenti Ifjúsági Nap (GIN). A kistérségből közel 120 hátrányos helyzetű gyermek vehet részt a rendezvényen.

Szintén nyári programunk az Erzsébet tábor melynek keretén belül 20 hátrányos helyzetű gyermek balatoni nyaraltatására kerülhet sor.

Szociális Étkeztetés

Az étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése történik, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ebédet, zömében személyesen viszik el az emberek, de a házi segítségnyújtás keretein belül a gondozó is szállítja azok részére, aki lakásukat nem tudják elhagyni.

Idősek Klubja

A csoport nagy része özvegy, egyedülálló ember. Van aki családban él, de napközben egyedül lenne otthon, ezért a család számára megnyugtató, hogy az idős ember felügyelet és társaságban van napközben. Az alábbi foglakoztatásokon vehetnek részt az idősek, állapotuktól, nemüktől, felekezeti hovatartozásuktól függetlenül, érdeklődési körüktől függően:

 • Vallásgyakorlás, rendszeres bibliaóra keretében,
 • Kézimunkázás,
 • Ének foglalkozás,
 • Tv nézés,
 • Felolvasás,
 • Csoportjátékok, társasjátékok,
 • Aktuális ünnepre való felkészülés,
 • Rendszeres testmozgás,
 • Alkalmanként vendégelőadó meghívása, fellépés (előadó művész, óvoda, iskola, helyi asszonykórus)
 • Egészségnevelésről-, közbiztonságról előadás.

A Kistérségi Gondozási Központ munkatársai mindennapi munkájuk során elismerik és tiszteletben tartják, az emberek értékeit, méltóságát, származásra, társadalmi helyzetre, nemre, korra, meggyőződésre tekintet nélkül.

Küldetésünk, hogy képessé tegyük a hozzánk fordulókat lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására és az általuk megfogalmazott célok elérésére.