BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Aszód Város Önkormányzata csatlakozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki 2018. évre a tanulmányaikat a felsőoktatásban folytató, illetve megkezdő, a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részére.

A) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,

• az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,

• az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

B) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE: 2017. OKTÓBER 3.- 2017. NOVEMBER 7.

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A részletes „A” és „B” típusú pályázati felhívás valamint az elbírálás szempontjai megtalálhatók Aszód város honlapján, www.aszod.hu valamint érdeklődni lehet személyesen a Hivatal 33. számú szobájában, vagy telefonon (28/500-666 / 118 mellék).

“A” típusú pályázati kiírás
“B” típusú pályázati kiírás
Bursa Hungarica Szabályzat 2018
Jövedelem-_és_vagyonnyilatkozat