2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt
nov
dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év (10 ülés)

2017.10.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napiend- Et. a Breda patakmeder további tisztítása
2. napirnd- Et. Aszód Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására
3. napirend -Et. Aszód déli iparterület infrastruktárális fejlesztése keretében megvalósuló útburkolat építéséhez kapcsolódó kiegészítő építési munkák
4. napirend-Beszámoló az Aranyakpu Bölcsőde 2016-2017. évi munkájáról
5. napirend -Beszámoló a Városi Podmaniczky Pince működtetéséről
6. anpirend-Et. a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló rendelet módosítására
7 napirend- Et. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítására
8. napirend- Beszámoló Aszódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
9 napirend-Et a 109. hrsz.-ú természetben 2170 Aszód Kossuth L.u.78. szám alatt lévő kivett orvosi rendelő átminősítéséről
10. napirend- Et. az Aszód Város Önkormányzat Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási tervének megvalósulásáról
11. napirend- a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz kapcsolódó Válallkozási szerződés módosításáról
12. napirend-Et. a 2018. évre tervezett útfelújítások meghatározására
13 . napirend- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, ...
14. napirend -Et. Rácz Jánosné Csikós Erzsébet, Aszód Falujárók útja 28. Fszt. 3 .szám alatti lakos kérelméről
15. napirend-ET. Ceglédi Tankerület Központtal megállapodás megkötésére és költségmegosztási megálalpodás módosítására
16. napirend-jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

2017.09.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2017.09.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2017.09.06. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2017.09.06. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.08.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend- Előterjesztés VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázat lebonyolítása érdekében tett lépésekről
2. napirend- Előterjesztés a VEKOP-1.2.2-2016-00007 kódszámú -Aszód, Déli-iparterület infrastruktúrális feklesztése- című projekt kivitelezőjének kiválasztásáról
3 napirend- Előterjesztés Aszód, Déli -iparterület, Galga utca terület rendezéséről
4 napirend-Előterjesztés az Aszód PM ONKORMUT 2016 -102 kódszámú pályázat lebonyolítása érdekében tett lépésekről
5 napirend- Előterjesztés az -Aszód PM_ONKORMUT_2016 belterületű utak felújítása- tárgyú építési beruházás kiírt közbeszrezési eljárás eredményéről
6 napirend Előterjesztés vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról
7 napirend- Előterjesztés PM_CSAPVÍZGAZD_2017 pályázat előkészítési munkáiról
8-napirend-eloterjesztes-az-albert-schweitzer-korhaz-rendelointezet-telekegyesitesi-kerelme
9 napirend-Előterjesztés a Város kiemelt fejlesztési területeinek bővítéséről
10 napirend-Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakáscserék ügyében
11 napirend-Előterjesztés az Aszód Baross u. 5.sz. alatti önkormányzati bérlekásar kiírt pályázatok eredménye tárgyban
12 napirend-Előterejsztés a Ceglédi Tankerületi Központtal üzemeltetési költségmegosztásról szóló megállapodás jóváhgyására
13 napirend- Jelentés alejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány "Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2017.évvi közbeszerzési tervének módosítására"
Sürgősségi indítvány "Előterjesztés Aszód Kossuth L.u.84. szám alatti háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épület tető felújításáról"

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.06.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1) Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VII.19.) rendelet módosítására
Módosító rendelet száma: 10/2017. (VI.30.)
2) Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézettel kötött Vagyon-használati és Vagyonkezelési szerződések módosításáról
3) Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő iskolaorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
4) Előterjesztés Aszód, Domony, Iklad, Kartal és Verseg települések között Együttműködési megállapodás megkötéséről, központi orvosi ügyelet fenntartása tárgyában
5) Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására
6) Előterjesztés a HUNG-2017 kódjelű pályázat tárgyában
7) Előterjesztés az Aszód belterület 792 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
8) Előterjesztés Településrendezési eszközök módosításáról
9) Előterjesztés az Aszód belterület 1239/2/A/8 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú lakásra érkezett pályázat értékeléséről
10) Előterjesztés a Baross utca 5. 2. számú lakás bérbeadásáról és beszámítható felújítási költségéről
11) Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról
12) Előterjesztés Vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról
13) Előterjesztés a „Déli –iparterület infrastrukturális fejlesztése” c. projekt megvalósítási feladatairól
14) Előterjesztés Aszód, hrsz 1298 és 0111/2 árkok földhivatali bejegyzéséről
15) Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
16) Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány "PM_ONKORMUT_2016 jelű „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.05.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend- beszámoló 2016 évi költségvetési zárszámadásról
2 napirend- 2016. évi belső ellenőrzésről
3 napirend-megállapodás gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsolódó egyes kérdések szabályozásáról
4 napirend- előterjesztés a Dunakeszi Tanker. Közp. kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
5 napirend- Előterjesztés a helyi környezet védelméről közterületek rendjéről.... rendelet módosítása
6 napirend- beszámoló Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
7 napirend- Előterjesztés a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
8 napirend- Lejárt pályázatok eredménye, Rákóczi úti, Baross utca, Puttony utca 3. Kossuth L.u.21.
9 napirend- Előterjesztés a kiegészítő gyermekorovosi ügyeletről
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáraJ
11 napirend- Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló .......
12 napirend- előterjesztés 792 hrsz.-ú önk. tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
13 napirend-előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv készítésére beérkezett ajánlatokról és további feladatokról
14 napirend-a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázathoz tartozó kivitelezői szerződés módosításáról
15 napirend-Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására vonatkozó ajánlati felhívásról
16 napirend-Előterjesztés Városi nyilvános WC kialakítására
17 napirend-Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
18 napirend -Előterjesztés a Wass Albert emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatalra
19 napirend-Előterjesztés a 2017-2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáró
20 napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.01.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.02.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok