2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug
sze
okt
nov
dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év (6 ülés)

2017.06.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1) Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VII.19.) rendelet módosítására
Módosító rendelet száma: 10/2017. (VI.30.)
2) Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézettel kötött Vagyon-használati és Vagyonkezelési szerződések módosításáról
3) Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő iskolaorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
4) Előterjesztés Aszód, Domony, Iklad, Kartal és Verseg települések között Együttműködési megállapodás megkötéséről, központi orvosi ügyelet fenntartása tárgyában
5) Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására
6) Előterjesztés a HUNG-2017 kódjelű pályázat tárgyában
7) Előterjesztés az Aszód belterület 792 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
8) Előterjesztés Településrendezési eszközök módosításáról
9) Előterjesztés az Aszód belterület 1239/2/A/8 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú lakásra érkezett pályázat értékeléséről
10) Előterjesztés a Baross utca 5. 2. számú lakás bérbeadásáról és beszámítható felújítási költségéről
11) Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról
12) Előterjesztés Vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról
13) Előterjesztés a „Déli –iparterület infrastrukturális fejlesztése” c. projekt megvalósítási feladatairól
14) Előterjesztés Aszód, hrsz 1298 és 0111/2 árkok földhivatali bejegyzéséről
15) Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
16) Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány "PM_ONKORMUT_2016 jelű „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.05.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend- beszámoló 2016 évi költségvetési zárszámadásról
2 napirend- 2016. évi belső ellenőrzésről
3 napirend-megállapodás gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsolódó egyes kérdések szabályozásáról
4 napirend- előterjesztés a Dunakeszi Tanker. Közp. kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
5 napirend- Előterjesztés a helyi környezet védelméről közterületek rendjéről.... rendelet módosítása
6 napirend- beszámoló Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
7 napirend- Előterjesztés a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
8 napirend- Lejárt pályázatok eredménye, Rákóczi úti, Baross utca, Puttony utca 3. Kossuth L.u.21.
9 napirend- Előterjesztés a kiegészítő gyermekorovosi ügyeletről
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáraJ
11 napirend- Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló .......
12 napirend- előterjesztés 792 hrsz.-ú önk. tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
13 napirend-előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv készítésére beérkezett ajánlatokról és további feladatokról
14 napirend-a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázathoz tartozó kivitelezői szerződés módosításáról
15 napirend-Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására vonatkozó ajánlati felhívásról
16 napirend-Előterjesztés Városi nyilvános WC kialakítására
17 napirend-Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
18 napirend -Előterjesztés a Wass Albert emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatalra
19 napirend-Előterjesztés a 2017-2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáró
20 napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.01.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.02.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.03.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló az aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről és tájékoztató a 2017. évi fejlesztésekről
2. Előterjesztés kiegészítő gyermekorvosi ügyeletről
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi gyermekorvosi és iskolaorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatára
4. Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámoló jelentése
5. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
6. Beszámoló az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
7. Beszámoló a Kistérségi Gondozási Központ 2016. évi munkájáról
8. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
9. Előterjesztés a bölcsödei térítési díjakról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.(I
11. Előterjesztés a 2017/2018 nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12. Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2017. évre vonatkozó pályázati kiírására Előterjesztő:     Polgármester
13. Előterjesztés Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2016. évi megvalósításáról és a 2017. évi munkaterv elfogadásáról
14. Előterjesztés Aszód Város 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására
15. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakáscserék ügyében
16. Előterjesztés az Aszód hrsz. 1298, hrsz.0119 utak vízgyűjtő területének vízrendezésére vonatkozó kivitelezői ajánlati felhívásara beérkezett ajánlatokról
17. Előterjesztés vis maior támogatás kérelemről
18. Előterjesztés önkormányzati nyári tábor szervezésére
19. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
20. Megállapodások civil szervezetekkel a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átadásáról
21. Előterjesztés Nyárádszereda testvérvárossal kötendő adományozási szerződésről
22. Előterjesztés pályázati felhívás kiírására, Szabadság téri kiülős vendéglátóhely kialakítására és üzemeltetésére
23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adásáról
25. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.04.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolójáról
2. Előterjesztés az önkormányzati kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2015. ( II.6.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról
4. Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv készítésére vonatkozó ajánlati felhívásról
5. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítése tárgyában
6. A város egyes területeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
7. Előterjesztés Aszód, Baross u. 5. és Aszód, Rákóczi u. 6. számú lakások bérbeadásáról
8. Előterjesztés a Galga-menti Önkormányzatok Társulásából való kilépésről szóló döntésre
9. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton történő indulásról
10. Előterjesztés Szabadság téri kiülős vendéglátóhely kialakítására és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívás eredményéről
11. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, k
12. Előterjesztés a 2017. évi  kátyúzási és úthiba javítási munkákról
13. Előterjesztés a 24/59 és a 24/60 hrsz.-ú ingatlanokra Aszód Város Önkormányzat javára kikötött beépítési kötelezés tárgyában
14. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok