2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év (10 ülés)

2017.12.07. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend- Beszámoló az Albert Schweitzer Kórház Aszód Szakrendelő Intézet munkájáról
2. napirend-Előterjesztés a településrendezési eszközök kiemelt fejlesztési területekre vonatkozó módosításának elfogadásáról
3.napirend-Előterjesztés Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14-2011.-V.10.- ÖR. sz. rendelet módosításáról
4.napirend-Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről... szóló ör elfogadásáról
5. napirend- Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv elfogadásáról
5. napirend-melléklet-aszod_tak_velemeny-PM Építészkamara
5. napirend-melléklet-aszod_kezikonyv_velemeny-MMHH
5. napirend Aszód Településképi Arculati Kézikönyv
6. napirend- Előterjesztés a Településképi rendelet előzetes tervezetéről
7.napirend-Tájékoztató a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról
8.napirend -Előterjesztés a Gazdasági Program módosításának megtárgyalására és elfogadására
9.napirend -Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtására szerződő fél kiválasztása
10.napirend-Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására
11.napirend-Előterjesztés az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötéséről
12.napirend-Előterjesztés a 330 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
13.napirend-Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett pályázat értékeléséről
14.napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi I. félévi munkaterve megállapítására
15.napirend-Előterjesztés az Aszódi Tükör színes megjelenéséről
16.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

2017.11.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend ET Aszód Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló …/2017. (XI.17. ) új önkormányzati rendelet megalkotására
2 napirend-ET-az az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
3 napirend ET- a telekadóról szóló 23/2015. ( XI. 20. ) önkormányzati rendelet módosításáról
4 napirend-ET-az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete módosítására
5 napirend-Tájékoztató- az önk. tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2017.okt.31-ig
6 napirend- ET- a Dunakeszi Tankerületi Központtal megállapodás megkötésére
7 napirend-ET- a Hévízgyörki Református Egyházközség kérelméről
8 napirend -ET-883-hrsz.ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
9 npirend -ET-Aszód Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
10 napirend-ET-a munka és tűzvédelmi feladatok önk. szintű ellátásáról
11 napirendET-AVKK igazgatói feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
12 napirend-ET-a 2018. évi városi rendezvényterv elfogadására
13 napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.11.06. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.10.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napiend- Et. a Breda patakmeder további tisztítása
2. napirnd- Et. Aszód Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására
3. napirend -Et. Aszód déli iparterület infrastruktárális fejlesztése keretében megvalósuló útburkolat építéséhez kapcsolódó kiegészítő építési munkák
4. napirend-Beszámoló az Aranyakpu Bölcsőde 2016-2017. évi munkájáról
5. napirend -Beszámoló a Városi Podmaniczky Pince működtetéséről
6. anpirend-Et. a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló rendelet módosítására
7 napirend- Et. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítására
8. napirend- Beszámoló Aszódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
9 napirend-Et a 109. hrsz.-ú természetben 2170 Aszód Kossuth L.u.78. szám alatt lévő kivett orvosi rendelő átminősítéséről
10. napirend- Et. az Aszód Város Önkormányzat Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási tervének megvalósulásáról
11. napirend- a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz kapcsolódó Válallkozási szerződés módosításáról
12. napirend-Et. a 2018. évre tervezett útfelújítások meghatározására
13 . napirend- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, ...
14. napirend -Et. Rácz Jánosné Csikós Erzsébet, Aszód Falujárók útja 28. Fszt. 3 .szám alatti lakos kérelméről
15. napirend-ET. Ceglédi Tankerület Központtal megállapodás megkötésére és költségmegosztási megálalpodás módosítására
16. napirend-jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány PM_ONKORMUT_2016/102 kódszámú pályázathoz tartozó vállalkozási szerződés módosításáról
Sürgősségi indítvány Aszód, Déli-iparterület csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terveinek elkészítésére

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.09.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2017.09.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.09.06. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2017.09.06. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.08.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend- Előterjesztés VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázat lebonyolítása érdekében tett lépésekről
2. napirend- Előterjesztés a VEKOP-1.2.2-2016-00007 kódszámú -Aszód, Déli-iparterület infrastruktúrális feklesztése- című projekt kivitelezőjének kiválasztásáról
3 napirend- Előterjesztés Aszód, Déli -iparterület, Galga utca terület rendezéséről
4 napirend-Előterjesztés az Aszód PM ONKORMUT 2016 -102 kódszámú pályázat lebonyolítása érdekében tett lépésekről
5 napirend- Előterjesztés az -Aszód PM_ONKORMUT_2016 belterületű utak felújítása- tárgyú építési beruházás kiírt közbeszrezési eljárás eredményéről
6 napirend Előterjesztés vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról
7 napirend- Előterjesztés PM_CSAPVÍZGAZD_2017 pályázat előkészítési munkáiról
8-napirend-eloterjesztes-az-albert-schweitzer-korhaz-rendelointezet-telekegyesitesi-kerelme
9 napirend-Előterjesztés a Város kiemelt fejlesztési területeinek bővítéséről
10 napirend-Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakáscserék ügyében
11 napirend-Előterjesztés az Aszód Baross u. 5.sz. alatti önkormányzati bérlekásar kiírt pályázatok eredménye tárgyban
12 napirend-Előterejsztés a Ceglédi Tankerületi Központtal üzemeltetési költségmegosztásról szóló megállapodás jóváhgyására
13 napirend- Jelentés alejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány "Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2017.évvi közbeszerzési tervének módosítására"
Sürgősségi indítvány "Előterjesztés Aszód Kossuth L.u.84. szám alatti háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épület tető felújításáról"

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.06.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1) Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VII.19.) rendelet módosítására
Módosító rendelet száma: 10/2017. (VI.30.)
2) Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézettel kötött Vagyon-használati és Vagyonkezelési szerződések módosításáról
3) Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő iskolaorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
4) Előterjesztés Aszód, Domony, Iklad, Kartal és Verseg települések között Együttműködési megállapodás megkötéséről, központi orvosi ügyelet fenntartása tárgyában
5) Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására
6) Előterjesztés a HUNG-2017 kódjelű pályázat tárgyában
7) Előterjesztés az Aszód belterület 792 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
8) Előterjesztés Településrendezési eszközök módosításáról
9) Előterjesztés az Aszód belterület 1239/2/A/8 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú lakásra érkezett pályázat értékeléséről
10) Előterjesztés a Baross utca 5. 2. számú lakás bérbeadásáról és beszámítható felújítási költségéről
11) Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról
12) Előterjesztés Vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról
13) Előterjesztés a „Déli –iparterület infrastrukturális fejlesztése” c. projekt megvalósítási feladatairól
14) Előterjesztés Aszód, hrsz 1298 és 0111/2 árkok földhivatali bejegyzéséről
15) Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
16) Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány "PM_ONKORMUT_2016 jelű „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”

Jegyzőkönyvek

Határozatok