Legfrissebb híreink

Pályázat szociális bérlakásra

Illusztráció: www.pixabay.com

Aszód Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) szerint – az Aszód, Falujárók útja 30. II. emelet 12. ajtó alatti (1150/6 hrsz.) szociális bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános pályázatot hirdet.

 Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

A lakás megtekintésének szándékát az ügyintézőnek jelezni szükséges a 28-500-550-es telefonszámon.
Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony a pályázati döntést követően a szerződés szerint.

  • A bérleti jogviszony határozott, 5 éves időre jön létre.
  • A lakás összkomfortos, 50 m2 alapterületű, 1 + 0,5 fél szobás.
  • A bérleti díj az önkormányzat lakásrendeletének 42.§-a alapján megállapított: bruttó 490/Ft/m2/hó.
  • A bérlő vállalni köteles, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. (Bérbeadó e kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni fogja.)

  • A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, burkolatai, nyílászárói hibátlanok, a berendezési tárgyak üzemképesek.
  • A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a lakásrendelet szabályozza.

A lakás bérletére vonatkozó pályázat írásban, a lakásrendelet 5. számú mellékletét képező kérelem benyújtásával történik. Továbbá nyilatkozni kell az  5. számú mellékletben foglaltakról.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást, és
  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók munkáltatói igazolását.

További kérdések esetén személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelyén (Aszód, Kossuth u. 59. ) Szászi Tamás osztályvezetőnél, vagy a 28/500-550-es telefonszámon érdeklődhet.

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati nyomtatvány a lakáspályázathoz

Szúnyoggyérítés Aszódon

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy jogszabályi előírásokkal rendelkező kivitelező cég – Combi Kft. 1095 Budapest, Mester utca 79. – Balázs Attila egészségügyi gázmester felügyelete alatt földi kémiai szúnyoggyérítési munkát végez Aszód Város Önkormányzata megbízásából és költségére Aszód közigazgatási területén.

A szúnyoggyérítési munkát földi kémiai irtás során az OEK által engedélyezett Deltasect Plus szúnyogirtó szerrel, a meteorológiai körülmények függvényében:
2020.  július 13-án  este 21.00 órától hajnal 04.00 óráig  végzik el. 

Amennyiben a meteorológiai előrejelzésekkel ellentétben csapadékos, szeles idő lenne ezen a napon, és indokolttá válna a gyérítés elhalasztása, akkor a szúnyoggyérítésre a meteorológiai körülmények függvényében néhány napon belül kerülne sor.

A felhasznált szúnyogirtó szer emberre, állatra, növényre veszélytelen.

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

A szer közterületi használatra engedélyezett. A gyérítési munkákat kisteherautón elhelyezett melegköd-képző géppel végezik. Ez az anyag széleskörűen használatos.

Fontos! A melegköd-képzése zajjal és nagy mennyiségű fehér, füstszerű anyag megjelenésével jár. A köd légtérbe bocsátása után 10-15 méter vastagságban elterül a levegőben a talajszint felett, és kedvező időjárás esetén hosszabb ideig is érzékelhető. A ködöt alkotó parányi szemcsék gyérítik a vérszívókat. Kérjük a lakosságot, hogy a jelzett időpontban az ablakokat csukják be. Az esetleges erős zaj miatt kérjük szíves elnézésüket. 

Aszód Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY         

  1. június 26.                

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVIZGAZD_2018 KÓDJELŰ PÁLYÁZATÁN 203,79 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT.

A támogatás forrása Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

A fejlesztés célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

A projekt keretén belül felújításra kerülnek Aszód, Déli-iparterületének és vízgyűjtőterületének vízelvezető árkai, amelyek mederszabályozást követően beton burkolatú felületet kapnak, valamint új, burkolt árkok is kialakításra kerülnek az iparterület térségében. Érintett területek: Galga utca 681/16, 704. hrsz; Kerekréti utca 681/24 hrsz.; Iparos utca 681/4 hrsz.; Céhmester utca 681/5 és 681/15 hrsz.; Berkes utca 033/3 és 660 hrsz.; 675/8 hrsz-ú árok.

Projektünk célja az északi dombokról lefolyó csapadék-víz biztonságos levezetése déli-iparterületen keresztül a terület vízgyűjtőjébe, a Galga folyóba. A biztonságos vízelvezetés a magas talajvízszint miatt ezen a városrészen a lakosság, a magáningatlanok és a déli-iparterületen működő vállalkozások telephelyeinek védelmét szolgálja. A fejlesztés biztosítja a csapadékvíz hatékony elvezetését, ezáltal javul a településrész általános környezeti állapota és elősegíti a település fenntartható működését.

A pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás mellett Aszód Város Önkormányzata 10 725 844.- Ft önerőt biztosított a projekt sikeres megvalósításához.

A projekt megvalósításban résztvevők: Aszód Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett, valamint a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság.

A projekt megvalósítása az MGT Kft. kivitelezésében történik.

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja: 2020. június 29.

Várható befejezés: 2021. április 26.

Aszód Város Önkormányzat

 

2023 végéig meghosszabbították az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának határidejét

Illusztráció: www.pixabay.com

A kormány 2023. végéig meghosszabbította az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának 2020. december 31-én lejáró határidejét.

Így mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki korábban engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, amennyiben a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Mint emlékeztetnek, a NAK a vidékfejlesztési források biztonságos lehívása érdekében még 2016-ban kezdeményezett törvénymódosítást annak érdekében, hogy az illegálisan kialakított kutakat bírságmentesen lehessen engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál.

 Az agrárkamara szerint az engedély nélküli kutak legalizálásához olyan egyszerű és költséghatékony eljárás szükséges, amely elsősorban az illegális kutak feltérképezését irányozza elő, egyúttal összhangban van az alkotmányos jogokkal, és nem sérti a visszalépés tilalmát.

 Ezzel – bár vízgazdálkodási szempontból nem lenne teljes az adatbázis – lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyezőforrások nagyobb arányú megismerése. Gazdasági szempontból pedig mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna anyagi terhet sem az államra, sem az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők számára.

A jegyzői kutak ugyan csak közvetve érintik a NAK hatáskörét, azonban a probléma megoldása egy irányba hat, ezért a köztestület megítélése szerint szakmailag indokolt lenne azokat a mezőgazdasági célú kutakkal együtt kezelni – írják.  MTI

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Illusztráció: www.pixabay.com

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a -bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérjük, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Az Aszódi Orvosi Ügyelet tájékoztatója

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatni kívánjuk, hogy az orvosi ügyelet jelenleg az alábbi eljárásrend szerint működik, melyet kérjük, szíveskedjenek betartani:

Légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg a személyes megjelenés helyett hívja a 06-70/370-3104-es telefonszámot!

– Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van, ezért kérjük, csengessenek!

– A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyiben nem észlel COVID gyanús tüneteket, beengedi Önöket a váróhelyiségbe, ahol kérjük, szíveskedjenek az 1 méter távolságot megtartani!

– Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

– A Váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra is kötelező!

Megértésüket köszönjük!

Vágányzári információk

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2020. június 20-tól 2020. augusztus 30-ig Nagykáta – Tápiószele állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80a Budapest – Hatvan vasútvonalon a 3034, 3026 és 3047 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a  www.mavcsoport.hu honlapon.
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/line-lock/80a_nagykata_-_tapioszele_0620-0830.pdf